Ľudská osoba vo svetlekresťanského personalizmu

 Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v piatok 16. novembra 2012 v priestoroch Poľsko-slovenského domu zorganizovala sympózium na tému Ľudská osoba vo svetle kresťanského personalizmu.

Cieľom sympózia bolo uvažovať o ľudskej osobe a pozrieť sa na ľudskú osobu z pohľadu kresťanského personalizmu, z pohľadu najvýznamnejších predstaviteľov kresťanského personalizmu, medzi ktorých môžeme zaradiť Teilharda de Chardin, Jacquesa Maritaina, Edit Steinovú a Karola Wojtylu. Tohto odborného podujatia sa zúčastnili kňazi, rehoľné sestry, zástupcovia pobočiek Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie z Bratislavy, Košíc, Vranova, Prešova, Bardejova  a široká verejnosť.

Prvú prednášku s názvom Úvahy o osobnostnom raste, šťastí, utrpení a morálke v myslení Teilharda de Chardin predniesla prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  Osoba a výchova vo filozofickej reflexii Jacquesa Maritaina bol názov druhej prednášky, ktorú pripravil prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  pôsobiaci na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku sa vo svojej prednáške zameral na tému  Štruktúra ľudského skutku podľa Edity Steinovej. O personalizme Karola Wojtylu hovoril direktor saleziánov v  Bardejove ThDr. PaedDr. Anton Červeň, PhD.

Počas sympózia zaznela mnoho hodnotných myšlienok, ktoré obohatili poslucháčov. Základným posolstvom kresťanského personalizmu v súčasnej dobe je hodnota, jedinečnosť, a dôstojnosť ľudskej osoby vo všetkých oblastiach ľudského života.

                                          PhDr.PaedDr. Ján Maník, PhD.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode