ÚSKI Bratislava

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie združuje slovenskú kresťanskú inteligenciu za účelom prehlbovania kresťanského presvedčenia a uplatňovania kresťanských zásad vo vzdelávacej,  kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Jeho činnosť sa zameriava najmä na:

 • zachovávanie a rozvíjanie kresťanskej cyrilometodskej tradície a ekumenizmu
 • zachovávanie a rozvíjanie duchovných a kultúrnych hodnôt
 • vzdelávanie a podporu vzdelávania
 • zabezpečovanie a vykonávanie vydavateľskej činnosti

           PREDSEDA
Doc.RNDr.Emil  Bětak,DrSc.
 

PODPREDSEDOVIA ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA

Pre východoslovenský región PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD.
 
  manikjanik@gmail.com

Pre stredoslovenský región  
RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc. Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
lubomir.prikryl@gmail.com plasienkova.zlatica@gmail.com

Pre západoslovenský región  
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.  
betak@savba.sk  
TAJOMNÍK HOSPODÁRKA
RNDr. Magdaléna Kučerová RNDr. Jozefína Križanová
magdalena.kucerova@zoznam.sk jozefina.krizanova@stonline.sk

 

      ČESTNÝ PREDSEDA
  Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.
  jozef.tino@gmail.com

 DUCHOVNÝ SPRÁVCA
  Mons. Andrej Imrich
 imrich@kbs.sk

POBOČKY

Pobočky ÚSKI sa zriaďujú v centrách s väčším počtom členov. Podľa stanov na vznik pobočky je potrebný súhlas aspoň 10 členov ÚSKI. Úlohou pobočiek je sprostredkovávať líniu P ÚSKI, diskutovať o nej z pohľadu daného regiónu a dávať nové podnety pre činnosť ÚSKI.

 

Bardejov

 

Predseda: PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD.

manikjanik@gmail.com

Podpredseda: Mgr. Ing. Jozef Krajči,PaedDr.František Dancák

www stránka pobočky: www.uskibj.webnode.sk

Tajomník: PhDr.Jozef Geffert

 

Bratislava

 

Predsedníčka: RNDr. Magdaléna Kučerová

kucerova@suzp.sk

 

Podpredseda : Ing. Dárius Klinovský

Tajomníčka : Dr. Viktoria Joklová

 

Košice

 

Predseda: Ing.Rudolf Gončaga

ke@uski.sk

 

Podpredseda: Dr. Stanislav Uličiansky

Tajomníčka: Dr. Jozefína Urbanová, PhD.

 

Prešov

 

Predseda: PhDr. Dušan Hruška, PhD.

hruska@unipo.sk

 

Podpredseda:

Tajomníčka: Ing. A. Nemcová

 

Ružomberok

 

Predseda: PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

guncaga@fedu.ku.sk

 

Podpredseda: Ing. Pavol Lajčiak, Mgr. Monika Lašová

Tajomník: PaedDr. Ján Gera, PhD.

 

Vranov nad Topľou

 

Predseda: MVDr. Pavol Bindas

rcelkova@centrum.sk

 

Podpredseda: RNDr. Mária Onderková

Tajomník: RNDr. Miroslav Bradovka

 

Žilina

 

Predseda: RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc.

Tajomníčka: Bc. Anna Ondrušíková

 

 

SEKCIE

Sekcie ÚSKI združujú členov podľa odborného zamerania a majú prierezový charakter. Podľa stanov na vznik sekcie je potrebný súhlas aspoň 5 členov ÚSKI. Ich úlohou je vzdelávanie v príslušnom odbore a sprostredkovanie poznatkov ďalším členom ÚSKI a verejnosti.

 

Sekcia pre vzťah medzi vedou a vierou

 

Predseda: Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.

jozef.tino@gmail.com

 

Tajomník: Ing. Dárius Klinovský

 

Sociálno-lekárska sekcia

 

Predsedníčka: MUDr. Mária Orgonášová, PhD.

maria.orgonasova@gmail.com

 

 

HISTÓRIA

 

Korene ÚSKI siahajú do roku 1919, keď 4. augusta v Ružomberku bolo založené Ústredie Slovenských Katolíckych Študentov (USKŠ). ÚSKŠ bolo v roku 1921 jedným zo zakladajúcich národných členov svetového hnutia katolíckych študentov Pax Romana so sídlom vo švajčiarskom Fribourgu. Až do konca II. svetovej vojny (1945) bolo ÚSKŠ ohniskom kresťanského i národného ducha. V jeho radoch vyrástli poprední slovenskí národovci.

V roku 1948 bola ÚSKŠ zakázaná. Jej činnosť pokračovala v zahraničí do roku 1962 ako Združenie slovenských katolíckych študentov v zahraničí (ÚSKŠvZ). Plenárne zhromaždenie ZSKŠvZ 7. augusta 1962 v Ríme zmenilo názov organizácie na Ústredie slovenských katolíckych intelektuálov (ÚSKI). V ÚSKI sa združili študenti i absolventi. V roku 1964 Pax Romana prijala ÚSKI za právneho pokračovateľa ÚSKŠ.

Exilové ÚSKI obnovilo svoju činnosť na Slovensku Ustanovujúcim zhromaždením 30. 6. 1990 v Bratislave, kde prijalo názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie. Generálne zhromaždenie Pax Romana v roku 1992 v Bilbao oficiálne uznalo dnešné ÚSKI za právneho pokračovateľa exilového ÚSKI.

Rok 1990 znamenal znovu oživenie ÚSKI. Pod vedením predsedu J. Gunčagu sa začali organizovať prednáškové a konferenčné aktivity s týmto zameraním:

 

 

 

 

 

 

 

 • angažovanosť kresťana v Cirkvi a vo svete
 • kresťan v politike
 • živý prameň kresťanskej rodiny
 • kristianizácia svetských povolaní
 • kristianizácia se
 • kularizovanej spoločnosti
  • problémy cirkevných škôl v posttotalitnom období

   

  V roku 1998 sa konalo Generálne zhromaždenie ÚSKI, na ktorom bol za predsedu ÚSKI zvolený A. Hajduk. Začalo obdobie, v ktorom sa ÚSKI zameralo na mládež a jej formovateľov. Tak vznikli projekty:

   

 • Pax Romana (PR) - ÚSKI je jedným zo zakladajúcich členov Pax Romana. Zúčastňuje sa na mnohých aktivitách PR – Varšava (2002), Varšava (2004), Luxembursko (2003), Francúzsko (2009). Okrem toho ÚSKI spoluorganizovalo medzinárodné podujatie PR v Bratislave (2005)

 • Christophorus - nemecká kresťanská organizácia. S ňou už 10 rokov trvá neformálna, ale veľmi živá spolupráca – výmena delegácií na podujatiach, delegácia Chrisophora (priemerne 25 členov) každé dva roky navštevuje Slovensko pod patronátom ÚSKI, výmena členských časopisov a osobné kontakty.

 • Moravsko-sliezska akadémia neformálne kontakty a vedením akadémie a výmena členských časopisov.

 • Katolícky akademický zväz, Viedeň - táto spolupráca je spojená hlavne so spoluorganizovaním každoročných stretnutí stredo- a východoeurópskych krajín. Stretnutia sa organizujú začiatkom mája striedavo v jednotlivých účastníckych krajinách. Na Slovensku sa uskutočnili tri stretnutia.

  • Ďalšie vzdelávanie učiteľov I (DVU I). Grant získaný od nemeckej katolíckej nadácie Renovabis. V 12 trojdňových seminároch sa učitelia základných a stredných škôl oboznamovali s najnovšími výsledkami rôznych vedeckých oblastí a ich vzťahu k viere (fyzika, biológia, psychológia, pedagogika, katechetika, etika, filozofia) s rozsiahlou diskusiou k predneseným témam. Prednášky boli uverejnené v zborníku, ktorý dostali všetci účastníci seminárov.

   Po DVU I nasledovalo DVU II s podporou nadácie Renovabis. Tieto semináre s podobnou štruktúrou ako DVU I boli určené pre učiteľov štátnych škôl. Nestretlo sa to s pochopením vedení týchto škôl, takže až na niektoré výnimky najväčšie zastúpenie mali aj tu školy cirkevné.

  • Pre univerzitných študentov, vrátane študentov na teologických fakultách boli určené dva projekty Záhady vesmíru, života a človeka I  v r. 2002 v nadácii Templeton a druhý v nadácii Renovabis v roku 2006. V rámci týchto projektov bolo zorganizovaných 11 seminárov. V každom z nich odznelo 8 prednášok z oblastí: fyzika, biológia, teológia a filozofia. Po každej prednáške bol priestor na diskusiu a na konci každého seminára sa uskutočnila panelová diskusia.

  • Významnou činnosťou ÚSKI bola účasť pri zakladaní Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorej predsedom je Mons. František Rábek. ÚSKI naďalej úzko spolupracuje s Radou pri organizovaní pravidelných diskusných stretnutí. Stretnutia pod názvom Interdisciplinárny dialóg sa organizujú pravidelne trikrát ročne. Diskutuje sa na vopred zvolené témy súvisiace so vzťahom medzi vedou a vierou.

  • ÚSKI organizuje prednášky pre verejnosť v Bratislave aj mimo Bratislavy. V Bratislave sa uskutočňovali prednášky v rámci sekcie ÚSKI pre vzťah medzi vedou a vierou a Lekárskou sekciou ÚSKI. V priemere odznelo päť prednášok ročne. Mimo Bratislavy sa organizovali prednášky v týchto mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Košice, Modra, Prešov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa a Šaľa  

  • Sekcia pre vzťah medzi vedou a vierou ÚSKI organizuje diskusné stretnutia raz mesačne (okrem prázdnin a januára) na témy súvisiace so vzťahom viery a vedy.

  • O edičnej činnosti pozri rubriku RAN

  • V rámci medzinárodnej spolupráce ÚKI aktívne spolupracuje s týmito organizáciami:

   

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode