Stanovy ÚSKI

 

 

S T A N O V Y

Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie

  

                                                        Hlava  I

Všeobecné ustanovenie 

1.  Meno združenia: Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (ďalej len  ÚSKI)

2.  Sídlo združenia : Dúbravská cesta č. 9, 841 04 Bratislava

3.  Pôsobnosť: Slovenská republika

4.  Logo: latinský kríž s rozširujúcimi sa ramenami, ktorý má uprostred znak SR a okolo nápis „Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie“

5.  Rokovacia reč: slovenská

6.  Ústredie slovenskej inteligencie je dobrovoľné a nadstranícke občianske združenie (je právnickou osobou)

 

Hlava II.

Cieľ združenia a prostriedky na jeho uskutočňovanie 

1.  Cieľ združenia je:

  a) združovať slovenskú kresťanskú inteligenciu, prehlbovať kresťanské presvedčenie a uplatňovať kresťanské zásady vo vzdelávacej, v kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti,

   b)zachovávať a rozvíjať kresťanskú cyrilometodskú tradíciu   a ekumenizmus

     c)  zachovávať a rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty

     d) vzdelávať a podporovať vzdelávanie

     e) zabezpečovať a vykonávať vydavateľskú činnosť. 

    2.  ÚSKI uskutočňuje svoje ciele:

          a) usporadúvaním prednášok, diskusií, seminárov a sympózií

               k aktuálnym otázkam,

          b) organizovaním podujatí náboženského, kultúrneho a spoločenského

              charakteru,

         c) aktivitami  v medzinárodnej organizácii PAX ROMANA a v iných

             organizáciách, ktorých ciele sú v súlade s poslaním ÚSKI,

         d) spoluprácou s inými kresťanskými stavovskými organizáciami na

             Slovensku a v zahraničí,

         e) publikovaním literárnych a odborných diel,

f) inou činnosťou, ktorú členovia navrhnú a orgány ÚSKI schvália. 

 

Hlava III.

Orgány ÚSKI 

1. Orgánmi ÚSKI sú:

     a) generálne zhromaždenie (ďalej len GZ),

     b) predsedníctvo ÚSKI (ďalej len P ÚSKI),

     c) revízna komisia (ďalej len RK),

2. Orgánmi sekcií a pobočiek sú ich plenárne zhromaždenia a výbory.

Čl. 1. Generálne zhromaždenie

1.  GZ je najvyšším orgánom ÚSKI. Môže byť riadne  a mimoriadne. Riadne

    GZ zvoláva P ÚSKI najmenej raz za štyri roky. Mimoriadne

     GZ zvoláva P ÚSKI  podľa potreby. Musí ho zvolať, ak o to písomne

     požiada aspoň pätina riadnych členov.

2.  GZ predsedá pracovné predsedníctvo, ktoré si volí zhromaždenie. GZ je

     uznášania schopné, ak je prítomná polovica riadnych členov. Ak sa

     termíne nezíde uvedený počet členov, zasadnutie GZ sa začne po pol

     hodine bez ohľadu na počet členov a je uznášania schopné.

3.  GZ sa uznáša väčšinou hlasov. Hlasovanie o personálnych otázkach

     je tajné, o iných otázkach, ak sa nerozhodne inak, je verejné.

4.  Do pôsobnosti GZ patrí:

     a) schvaľovať stanovy ÚSKI a ich prípadné zmeny,

     b) voliť a odvolávať predsedu ÚSKI,

     c) voliť a odvolávať podpredsedov ÚSKI,

    d) voliť a odvolávať členov P ÚSKI,    

     e) schvaľovať :

· správu o činnosti

· správu o hospodárení

· správu RK

· plán činnosti

     f) voliť revíznu komisiu,

    g) voliť čestného predsedu,

    h) rozhodovať o vylúčení člena, ak sa odvolal na GZ,

     i) rozhodovať o rozpustení ÚSKI alebo o zlúčení s iným občianskym

        združením. 

Čl. 2. Predsedníctvo

1. P ÚSKI má sedem členov a tvoria ho:

       a) predseda

       b) traja podpredsedovia (pre západoslovenský, stredoslovenský

           a východoslovenský región). Podpredseda pre západoslovenský

           región je zároveň 1. podpredsedom ÚSKI

       c) ďalší traja členovia P ÚSKI zvolení GZ.

2.  P ÚSKI vedie ÚSKI medzi zasadnutiami GZ.

3. P ÚSKI zvoláva predseda podľa potreby,  najmenej dvakrát za rok.

4. P ÚSKI je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho

    členov.

5. Uznesenie P ÚSKI je prijaté, ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov.

    V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. 

 

Čl. 3. Predseda

 

1. Predseda je štatutárnym zástupcom ÚSKI.

2. Predseda je volený GZ na obdobie štyroch rokov.

3. Predseda podpisuje závažnú korešpondenciu a právne úkony, z ktorých

    vznikajú pre ÚSKI práva a záväzky.

4. Riadi činnosť P ÚSKI medzi zasadnutiami GZ.

5. Zvoláva schôdze P ÚSKI podľa potreby,  najmenej dvakrát za rok.

6. Koordinuje podpredsedov ÚSKI.

7. Menuje výkonného tajomníka ÚSKI. 

Čl. 4. Podpredsedovia 

1. Riadia činnosť pobočiek ÚSKI v svojich regiónoch.

2. Usmerňujú členov ÚSKI v svojich regiónoch, ktorí nie sú organizovaní

    v pobočkách.

3. Organizujú vytváranie nových pobočiek v zmysle týchto stanov.

4. Prvý podpredseda zastupuje predsedu v plnom rozsahu počas jeho neprítomnosti a v prípade jeho odchodu z funkcie, 

 

Čl. 5. Tajomník

1. Tajomníka menuje predseda z členov  P ÚSKI

2. Tajomník:

     a) zabezpečuje chod ÚSKI,

     b) zabezpečuje  činnosť ÚSKI v oblasti zahraničných kontaktov,

      

Čl. 6. Hospodár

1. Hospodára menuje predseda z členov P ÚSKI,

2 Hospodár:

    a) zabezpečuje  hospodársky chod ÚSKI

    b) dozerá na dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov.

Hlava IV.

Organizačná štruktúra 

1. Základnými organizáciami ÚSKI sú sekcie a pobočky.

2. Sekcie a pobočky si vytvárajú členovia. Pre zriadenie sekcie treba        súhlas aspoň piatich členov ÚSKI. Členovia si zvolia zo svojho stredu predsedu sekcie a v prípade potreby tajomníka sekcie na obdobie štyroch rokov.

3. Pre zriadenie pobočky ÚSKI treba aspoň desiatich členov ÚSKI. Členovia si  zvolia výbor pobočky - predsedu, podpredsedu a tajomníka na obdobie štyroch rokov.

4. Návrhy na zriadenie sekcie a pobočky ÚSKI členovia oznamujú   P ÚSKI, ktoré dáva súhlas so zriadením sekcie resp. pobočky a schvaľuje ich funkcionárov. 
 
 Hlava V.

Členstvo 

1.  ÚSKI má riadnych, podporujúcich a čestných členov. Čestní a podporujúci

     členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy.

2.  Členom sa môže stať každá osoba kresťanského vierovyznania, ktorá   

     súhlasí so stanovami ÚSKI.

3.  Členstvo v ÚSKI vzniká  na základe písomnej prihlášky a prijatím P ÚSKI

P ÚSKI.

4.  Každý riadny člen má právo voliť a byť volený do funkcií a orgánov ÚSKI

     zúčastňovať sa na všetkých jeho podujatiach.

5. Riadny člen je povinný pravidelne platiť členské príspevky, ktorých výšku

    určuje P ÚSKI.

6. Členstvo v ÚSKI zaniká:

    a) smrťou,

    b) písomným oznámením o vystúpení,

    c) neplatením členských príspevkov počas dvoch ročných období,

d) vylúčením na základe uznesenia P ÚSKI v prípade, že člen   koná     v rozpore so stanovami ÚSKI. Proti vylúčeniu sa možno  odvolať ku  GZ ÚSKI, a to v lehote 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.

7.  Podporujúcim členom sa môže stať každý, kto činnosť ÚSKI hmotne alebo 

     morálne napomáha.

8.  Čestné členstvo udeľuje P ÚSKI osobnostiam za zásluhy pri

     uskutočňovaní cieľov ÚSKI.

9.  GZ môže zvoliť čestného predsedu za mimoriadny

     podiel na rozvoji činnosti ÚSKI.

10. Čestní a podporujúci členovia majú právo zúčastňovať sa na GZ ÚSKI a vyslovovať tam svoje návrhy a pripomienky.

11. Čestný predseda má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach P ÚSKI. 
 

Hlava VI.

Revízna komisia 

1. RK je trojčlenná a volí ju GZ. Členovia RK si

    volia predsedu zo svojich radov.

2. RK kontroluje dodržiavanie stanov a hospodárenie ÚSKI.

    Predkladá GZ písomnú správu.

3  Členovia RK majú právo sa zúčastňovať na zasadnutiach všetkých orgánov a predkladať im svoje pripomienky. 

Hlava VII.

Hospodárenie 

1. Hospodárenie sa uskutočňuje  podľa schváleného rozpočtu. Majetok a finančné prostriedky na činnosť ÚSKI tvoria:

    a) členské príspevky,

    b) dary, dotácie a podpory zo Slovenska a zo zahraničia,

    c) ostatné príjmy.

2. Hospodárenie ÚSKI sa riadi právnymi predpismi o hospodárení

    občianskych združení.

3. ÚSKI má právo hospodáriť s majetkom, ktorý je v jeho vlastníctve

    alebo má k nemu právo hospodárenia. 

Hlava VIII.

Zánik združenia 

1. ÚSKI zanikne:

    a) dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia GZ,

    b) zlúčením s iným občianskym združením na základe uznesenia GZ,

    c) právoplatným rozhodnutím registrujúceho orgánu štátnej správy

        o rozpustení ÚSKI.

2. V prípade zániku ÚSKI likvidáciu majetku vykoná orgán určený GZ.

3. Majetková podstata po likvidácii záväzkov pripadne tomu, koho určí GZ. 

 

Hlava IX

Záverečné ustanovenia 

Tieto stanovy boli schválené na mimoriadnom GZ dňa 21. júna  2008 v Bratislave a nahradzujú doteraz platné stanovy schválené 18. júna 2007 v  Bratislave. 

 

                                                Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.

                                                         predseda ÚSKI

 

 

Vyhľadávanie

OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Webová stránka  ÚSKI Bratislava

www.uski.sk

www.tkkbs.sk/

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode