Aktuality - ÚSKI Bratislava

Bratislava 24. 2. 2011

Vážení členovia ÚSKI,

Posielame Vám 2. číslo členského časopisu RAN za rok 2010. Tento krát je o niečo omeškané, ale je bohaté na informácie, ktoré nie sú bežne dostupné. Dúfame, že prispeje k obohateniu obzoru.
Už roky zápasíme s identifikáciou niektorých platieb na účet ÚSKI. Pri takom počte členov a obmedzeniach kapacity sekretariátu USKI, nie je možné každý rok opakovať tie istì procedúry. Preto sme sa rozhodli pre systémové riešenie, ktoré vyrieši mnohé problémy:
I. Nové členské preukazy. V týchto preukazoch sú v záhlaví  uvedené  osobné čísla, ktoré poslúžia ako variabilné symboly pri finančných operáciách — pôjde hlavne o členské príspevky.
2. Doterajšie členské preukazy dňom 15. marca 2011 strácajú platnosť.
3. Pri hromadnej úhnade členských príspevkov treba predsedníctvu ÚSKI oznámi
ť za koho sa platba uskutočňuje (použijú sa osobné čísla)
4. V prílohe je poukážka na úhradu členského príspevku na rok 2011. Ak sa vyskytne potreba uhradi
ť pri tejto príležitosti aj omeškanú platbu za minulé roky, treba to v správe pre prijímatel‘a explicitne uviesť.
Vážení členovia ÚSKI, je iste mnoho možností na aktivity podporujúce duchovný rast osobný ale tiež (či hlavne) také, ktoré podporujú vzdelanostnú úroveň l‘udí a prispievajú k ich duchovnej obrode. Sme presvedčení, a činnos
ť mnohých pobočiek a sekcií ÚSKI to dosvedčuje, že ÚSKI v tomto smere zohráva významnú úlohu. Pozývame preto všetkých k aktívnemu členstvu. Tým sa potenciál ÚSKI môže znásobovať. Dakujeme všetkým, ktorí plne využívajú ponuky členstva v ÚSKI.
Tieto úpravy posielame všetkým registrovaným členom ÚSKI, hoci nmohí už niekol‘ko rokov neposielali členský prispevok. Tento spôsob komunikácie jednoznačne umožní identifkáciu platieb a v zmysle Stanov ÚSKI po období dvoch rokov neplatenia členského príspevku sa členstvo v ÚSKI končí. Neteší nás to a dúfame, že to zostane len v teoretickej rovine a ÚSKI sa bude nielen rozrasta
ť, ale hlavne významne omladzovať.
Ako každý rok, aj teraz je ÚSKI prijímatel‘om daru 2 % z dane. Obraciame sa na Vás, aby ste, pokial‘ Vám to okolnosti umožňujú, pamätali na našu organizáciu a pripadne požiadali svojich priatel‘ov a známych, aby túto možnos
ť využili v prospech ÚSKI. Príslušné pokyny a formuláre sú v prílohe
S pozdravom
Jozef Tiňo
predseda

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode