Prednáška Doc.R.Procházka

 

       Majú slušné rodiny na Slovensku šancu?

V utorok 6. marca 2012 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov v priestoroch reštaurácie Bocian zorganizovala prednášku poslanca NR SR doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD. na tému Majú slušné rodiny na Slovensku šancu?

Prednášajúci vo svojom príhovore okrem iného povedal, že na Slovensku v súvislosti s rešpektovaním zákonov existujú dve skupiny občanov: rovní a „rovnejší“. „Rovnejší“ sú tí, ktorí si myslia, že stoja nad zákonom a nemusia dodržiavať právne predpisy. Ďalej vyslovil myšlienku, že čo sa týka finančnej a sociálnej situácie jednotlivcov a rodín, otvárajú sa nožnice, to znamená že sa vytvára malá skupina bohatých a veľká skupina chudobných. Zároveň doc. Procházka zdôraznil, že je potrebné dôkladnejšie uplatňovať princípy katolíckej sociálnej náuky, a to spravodlivosti, subsidiarity a solidarity.

 Spravodlivosť je princíp, ktorý vyžaduje rešpektovanie právnych noriem a zároveň je to cnosť, ktorá spočíva v rešpektovaní práv iných. Princíp subsidiarity pochádza z katolíckej sociálnej náuky. Papež Pius XI v encyklike Quadragesimo anno charakterizuje subsidiaritu známou definíciou: „Nie je dovolené odňať jednotlivcom a zveriť spoločenstvu to, čo môže vykonať vlastnými silami a vlastnou usilovnosťou. Súčasne je nesprávne preniesť na vyššie a väčšie spoločenstvá to, čo sa dá realizovať v menších a nižšie postavených spoločenstvách. Všetko toto znamená škodu a narúša spoločenský poriadok. Akákoľvek činnosť každej spoločnosti je svojou podstatou a povahou subsidiárna - má napomáhať členom spoločenského združenia, a nie ich zničiť a pohltiť.“ Solidarita je podľa  pápeža bl. Jána Pavla II. skutočnosť vzájomnej závislosti, ktorá sa dnes chápe ako rozhodujúci systém vzťahov hospodárstva, kultúry, politiky a náboženstva. Inými slovami: jeden za všetkých a za spoločnú vec, a naopak, všetci za jednotlivca a za spoločnú vec. Ide tu o sociálne cítenie a vedomie zodpovednosti. Štát má vytvoriť podmienky na to, aby sa zvyšovala životná úroveň a zlepšovala sociálna situácia rodín na Slovensku.

Informácie o našej činnosti a  fotografie nielen z tejto prednášky je možné si prečítať a pozrieť na webovej stránke pobočky www.uskibj.meu.zoznam.sk. Na mesiac apríl 2012 pripravujeme  prednášku o. PaedDr. Františka Dancáka na tému Eucharistické zázraky, o ktorej budeme ešte informovať.             

         PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD

        predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

 

 

Fotogaléria: Prednáška Doc.JUDr.R.Procházka,PhD

FOTO:PhDr.J.Geffert

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode