Výlet do Sárospataku a Tokajskej oblasti

    Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove  zorganizovala v pondelok 29.augusta 2011 výlet do Sarospataku a Tokajskej oblasti.

Prvou našou zastávkou bolo malebné mestečko s historickým centrom - Sárospatak (slov. Šarišský Potok, Blatný Potok), ktoré leží v preslávenej vinárskej oblasti Tokaj a je považované za jedno z najkrajších miest Maďarska. Najskôr sme si prezreli Baziliku minor, v ktorej sa nachádza aj relikvia sv. Alžbety. Najznámejšou historickou pamiatkou mesta je hrad Rákoczi, ktorý dal postaviť Ondrej II. Uhorský. Vznikla tu jedna z najvýznamnejších vysokých škôl Maďarska, na ktorej pôsobil niekoľko rokov Jan Amos Komenský. V roku 2002 bolo 5000 árov miestnych viníc zapísaných na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Druhou našou zastávkou bola Tokajská oblasť na území Slovenska. Táto oblasť je jednou z mála oblasti na svete, kde možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín. O tokajskom víne sa hovorí ako o elixíre večnej mladosti. Dozrieva tu hrozno, z ktorého sa vyrába víno, ktoré už v 17. storočí na svojom dvore popíjal Ľudovít XIV. Od neho pochádza slávny výrok o tokajskom víne: „Vinum regnum, Rex vinorum“ – „Víno kráľov, Kráľ vín.“ Vo vinárskej spoločnosti Tokaj Macik Winary (ocenená ako Vinárstvo roka 2011) sme sa zúčastnili degustácie tokajských vín, ktorá bola obohatená o biblicko-teologický pohľad na víno a zaujímavé myšlienky o víne, ktoré pripravili a predniesli podpredsedovia bardejovskej pobočky ÚSKI Mgr. Ing. Jozef Krajči a PhDr. Jozef Geffert.

Cestou naspäť sme sa zastavili v obci Sačurov, kde sme navštívili otca ICLic. Jozefa Zorvana, ktorý v našom meste úspešne pôsobil ako gréckokatolícky dekan – farár. Záverom si dovolím tvrdiť, že to bol pekný výlet, počas ktorého sme sa dozvedeli veľa nového a navštívili krásne miesta.

Ďalším podujatím, ktoré pripravuje pobočka ÚSKI v Bardejove, je prednáška rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. vo štvrtok 6.10.2011 v hoteli Šariš so začiatkom o 15:30 hod.

Dr. Ján Maník

___________________________________________________________________________________

 

                               PRÍHOVOR

o víne k účastníkom výletu do Sarospataku a Tokajskej oblasti

      Vážení priatelia,

srdečne  Vás vítam  v mene organizátorov na  našom stretnutí v známej vinohradníckej oblasti Tokaj , o ktorej sa hovorí, že sa tu  dopestuje  „Kráľ vín a víno kráľov“.

Keďže sme kresťanská organizácia a  tu v pivnici a  chceme ochutnať šľachetné  odrody vína bude  dobre,  ak  sa na víno  pozrieme  trochu bližšie z teologického pohľadu. 

    S pitím  vína by  sa  mala spájať určitá kultúra  pitia,  víno  by  sa  malo vychutnávať a prijímať  ako veľký  Boží dar. Víno  je  vo Svätom  písme fenomén, o ktorom  môžeme povedať , že  sa  spája s veľkými  udalosťami  našej  spásy. Už v Starom  zákone  čítame, že Izraeliti objavili Palestínu   ako krajinu vhodnú na pestovanie  hrozna ako o tosvedčí kniha Numeri, kniha prísloví, kniha Makabejcov, kniha sudcov, či prorok Izaiaš.

     V Novom  zákone  nájdeme  podobenstvo o robotníkoch  vo vinici, o zlých vinohradníkoch

- podobenstvo o milosrdnom samaritanovi, ktorý nalial ranenému do rán  olej a víno

- Ježišov výrok, že nové víno patrí do nových mechov a staré víno do starých

- apoštol Pavol píše Timotejovi, že biskup nemôže byť pijan, ale  na druhej strane hovorí, že „...aby  nepil len vodu, ale  užil si aj trochu vína“.

- ale  najmä  zázrak premenenia vody  na víno v Káne  Galilejskej. Tu sa  odohráva niečo  zvláštne – Ježiš  zabezpečí pre  súkromné  slávnosti obrovské  množstvo  vína  - okolo 520 litrov. Voda, ktorá mala slúžiť na rituálne očisťovanie – stáva  sa vínom , stáva sa darom. Vidíme v tom  veľkú symboliku – Boh sa vyznačuje hojnosťou. Hojnosť v Káne  Galilejskej je znamením, že  sa začala Božia slávnosť s ľuďmi. Svadba sa tak stáva obrazom , ktorý  ukazuje Mesiáša a jeho obetu a Ježiš tu  zjavuje  svoju slávu.

- Pochopiteľne    nemôžme opomenúť pitie vína pri poslednej večeri. Ako píšu evanjelisti : V predvečer svojho utrpenia sa Ježiš zišiel so  svojimi  učeníkmi na oslave sviatku  nekvasených  chlebov. Keď sa všetko  vykonalo podľa zvyku, Ježiš vzal  chlieb, vzdal vďaky rozlomil ho so  slovami „ Toto  je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“  S podobnými  slovami podal  kalich s vínom a hovorí  Toto je  moja krv, toto robte  na  moju  pamiatku.“ Víno sa tu dostáva do teologickej  reality keď Pán Ježiš pri ustanovení eucharistie ponechal  chlebu a vínu ich  vonkajšie podoby, avšak  zmenil ich  podstatu na vlastné telo a krv ako  pokrm a nápoj  spásy. Chlieb a víno sa  stali vyjadrením živého Krista uprostred nás a existujúceho  pod spôsobom  chleba a vína. Pri poslednej večeri  poukazuje na víno, ktoré vzíde z jeho utrpenia, z jeho  lásky až do  krajnosti. Ako hovorí sv. Otec Benedikt XVI:“ V tomto zmysle má podobenstvo o viniči silné euchristické pozadie. Odkazuje na ovocie, ktoré prináša Ježiš. Na jeho lásku, ktorá sa daruje na kríži, ktoré je novým lahodným vínom, aké patrí k Božej svadobnej hostine s ľudstvom“.

    Žalm 104  hovorí o tom čo Boh prostredníctvo Zeme  daruje človeku:

- chlieb, ktorý získava  zo zeme, víno, ktoré mu rozveseľuje srdce a olej, ktorý mu rozžiaruje tvár. Sú to tri veľké dary Zeme, ktoré sa stali sviatostnými prvkami  v cirkvi. Tieto tri dary sa navzájom líšia svojimi  charakteristikami:

- chlieb – je základnou potravinou, patrí  bohatým aj chudobným, stelesňuje dobrotu Stvoriteľa

- víno  naproti tomu  stelesňuje sviatok. Dáva človeku zakúsiť slávu stvorenia. Patrí k obradom soboty, paschy, svadby. A dáva nám pocítiť niečo z konečnej slávnosti Boha s ľuďmi, ku ktorej smerujú naše očakávania. Prorok  Izaiáš  hovorí: Pán zástupov pripravil na vrchu Sion všetkým národom  hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno  najjemnejšie.

   Tu si  môžeme položiť aj  otázku prečo si Kristus   zvolil ako znak svojej prítomnosti práve jedlo, čo  sa  stáva pri jedení? Jednoduchá odpoveď  znie v dvoch rovinách: Posilníme  sa a zažijem  pravé spoločenstvo..

Chlieb a víno je potravou pre človeka,  potrebné pre biologický život. Eucharistia je potrava pre večný život v Kristovi. On hovorí:“ Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život.“   Tým  chce Kristus  povedať: Potrebuješ ma tak naliehavo,  ako každodenný chlieb. Spoločenstvo pri stolovaní  je   znakom  spolupatričnosti. Vieme, že  spoločný  obed, svadobná hostina,  ale  aj naše spoločné posedenie  zbližuje ľudí. Stávame sa bližšími , lepšie  sa spoznávame, pomáhame si a to nás premieňa -  stávame  sa lepšími kresťanmi. Naša  spolupráca na stvoriteľskom Božom diele sa zvlášť hodnotí a darí vtedy, keď ju konáme kolektívne,  spolu s ostatnými v spoločenstve.

   Tento zákon nás vyzýva zapojiť  sa  do rôznych spoločenských  ustanovizni a jednou  z nich  je  aj Ústredie  slovenskej kresťanskej inteligencie. V koncilových dokumentoch sa o tom  hovorí takto: Povinnosti diktované spravodlivosťou a láskou sa plnia lepšie vtedy, ak sa pričinia o spoločné dobro tým, že napomáhajú  verejným  a súkromným  ustanovizniam , ktoré pracujú na zlepšení životných podmienok človeka. Aj  v tomto duchu  môžeme hodnotiť dnešné  spoločné stretnutie a angažovanie v našej organizácii.

    Sväté písmo,  kultúra vína i teológia vína nás  dôsledne upozornili na  vznešené poslanie tohto  nápoja. Nechceme, aby  tieto slová  zazneli moralizujúco, ale v rámci našich síl a možnosti nedovoľme, aby  človek svojim barbarstvom dehonestoval toto vznešené poslanie  vína.  Ak teda budeme dvíhať pohár s vínom, dvíhajme ho vždy s dôstojnosťou, kultúrnosťou i vznešenosťou, aká tomuto vzácnemu  nápoju  patrí.

                                                                       PhDr.Jozef Geffert

 Literatúra:

Sväté písmo

Benedikt XVI.- Jozef Ratzinger: Ježiš Nazaretský

Duda Ján: Teológia vína

Krenzer Ferdinand: Zajtra sa bude opäť veriť

Vrablec Jozef: Aj ty hľadáš  šťastie ?

_______________________________________________________________________________

Fotogaléria: Výlet Sarospatak-Tokajská oblasť

Foto:PhDr.Jozef Geffert

_____________________________________________________________

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode