Prednáška - Prof.J.Tiňo

 

Návšteva predsedu ÚSKI prof. Jozefa Tiňa

 

       Na pozvanie pobočky Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v dňoch 6.-7.marca 2011 zavítal do nášho mesta predseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.

Jeho program začal v nedeľu  popoludní prednáškou v Poľsko - slovenskom dome na tému Láska – poklad ľudstva, ktorú zorganizovala pobočka ÚSKI v Bardejove a  Poľsko – slovenský dom v Bardejove. Prof. Tiňo zdôraznil, že láska je dar, ktorý treba rozvíjať, lebo inak sa umŕtvi. Láska je nevyhnutnou (bez nej to nejde) a postačujúcou (ona je zárukou) podmienkou šťastia. Darovaním sa rozmnožuje, pričom z nej neubúda. Základnými druhmi lásky sú eros (romantický vzťah), philia (priateľstvo) a agapé (služba). S láskou súvisí šťastie, pretože každý človek chce byť milovaný a šťastný. Ak milujem, som šťastný. Na to, aby bol človek šťastný, potrebuje lásku. Ďalej hovoril o vzťahu viery a lásky. Kto málo verí, málo miluje. Základné posolstvo Krista je láska k Bohu a láska k človeku (blížnemu).

V pondelok dopoludnia prof. Jozef Tiňo zavítal na Spojenú školu J. Henisha, kde so študentmi tejto školy diskutoval na tému Počiatky modernej vedy. Potom v sprievode vedenia bardejovskej pobočky ÚSKI navštívil poľské kúpeľné mesto Krynica. Na záver svojho pobytu v Bardejove si prof. Tiňo prezrel Radničné námestie a Baziliku sv. Egídia.

Zo všetkých našich podujatí je možné si pozrieť fotogalériu na webovej stránke našej pobočky www.uskibj.meu.zoznam.sk. Na máj pripravujeme ďalšiu zaujímavú prednášku.

                PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

                          predseda pobočky ÚSKI v Bardejove

Prof. RNDr. Jozef TIŇO, DrSc.

 významný slovenský fyzikálny vedec, nositeľ viacerých vyznamenaní, ocenení a uznaní,  od roku  2005 predseda uznávanej kultúrno-spoločenskej organizácie Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI). Prof. J. Tiňo patrí medzi významné slovenské osobnosti.  Aj napriek nepriazni osudu, sa svojou neúnavnou vedecko-výskumnou činnosťou dokázal zaradiť v oblasti chemickej fyziky medzi jej špičky. Pochádza zo Zámutova od Vranova n/Topľou  a odtiaľ jeho prvé kroky smerovali do rádu Redemptoristov, ktorí ho okrem duchovnej formácie usmernili k ďalším štúdiám, ktoré ho neskôr viedli k výskumnej dráhe v Slovenskej akadémii vied (SAV). Ako docent a profesor externe pôsobil na TU v Bratislave, UPJŠ v  Košiciach a na UK v Bratislave. Potom prešiel na výskumno-vedeckú činnosť v SAV. V nej pôsobil až do odchodu na dôchodok (2001). Tu dosiahol nemalé úspechy, s ktorými sa podelil prostredníctvom mnohých odborných článkov  i publikácií a napokon sa stal aj členom Európskej akadémie vied a umení.Svoje bohaté vedomosti i skúsenosti už predtým začal odovzdávať svojim blízkym, najmä však  vstupom do ÚSKI, ktorého hlavnou náplňou a cieľom je zachovávať a rozvíjať duchovné i  kultúrne hodnoty a podporovať vzdelávanie. Od roku 2001 sa stal šéfom sekcie Vzťahy medzi vedou a vierou, od r. 2003 sa stal šéfredaktorom časopisu Radosť a nádej (RaN), vychádzajúceho  od r. 1998. Po smrti vtedajšieho predsedu ÚSKI, prof. Antona Hajduka, bol v roku 2005 zvolený za predsedu a v tejto funkcii zotrváva doposiaľ.

Mgr. Ing. Jozef Krajči, podpredseda ÚSKI Bardejov

Informácia o podujatí v časopise  SLOVO  č.8 - oficiálny časopis

gréckokatolíckej cirkvi.

V Bardejove prednášal prof. Jozef Tiňo

 

Pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove zorganizovala 6.marca 2011 v  Poľsko-slovenskom dome   prednášku prof. Jozefa  Tiňa, ktorý je významným slovenským  fyzikálnym vedcom, nositeľom viacerých vyznamenaní, ocenení a uznaní na domácom  aj  zahraničnom  vedeckom  poli.   Od roku  2005 je predsedom uznávanej kultúrno-spoločenskej organizácie Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI) na Slovensku.

Vzácny hosť hovoril na tému Láska – poklad  ľudstva. Po úvodných slovách privítania predsedu pobočky PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD.,sa ujal slova prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc. Vyzdvihol rôzne druhy lásky, ktoré človek zažíva počas svojho života. V závere sa rozvinula zaujímavá a podnetná diskusia, kde diskutujúci hľadali odpoveď na otázku šťastia človeka.

(Tomáš Molčan)

Fotogaléria: Prednáška - Prof.J.Tiňo

Prednáška na Spojenej škole J.Henischa - Gymnázium

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode