PREDNÁŠKA  Doc.ThDr.PhDr.Stanislava KOŠČA, PhD

Katolícka  sociálna náuka - principiálne postoje,

                       praktické riešenia

    Záverečným  tohoročným podujatím  bardejovskej  pobočky ÚSKI  bola  prednáška špičkového slovenského odborníka pre sociálne témy, doc. ThDr.PhDr. Stanislava Košča PhD. na tému: Katolícka sociálna náuka principiálne postoje, praktické riešenia. Uskutočnila sa vo Vysokoškolskej aule na ul. Dlhý rad v Bardejove, v nedeľu 14. novembra 2010.  Autor uviedol, že východiskovými  zdrojmi katolíckej sociálnej náuky sú pápežské encykliky: Lev XIII. Rerum novarum (1891), Pius XI. (1931), Ján XXIII. Mater et Magistra, Pavol VI. Populorum progressio (1987), Ján Pavol II. Centesimus annus (1990) a iné. Ďalším zdrojom boli dokumenty II. Vatikánskeho koncilu Gaudium et spes (1962 - 1968).
     Konštatoval, že medzi hlavné piliere katolíckej  sociálnej náuky patria princípy solidarity a subsidiarity. Štát nemôže byť ľahostajný k sociálnym otázkam, nie jen to súcit, ale spoluzodpovednosť, angažovanie sa za spoločné dobro. Princíp ľudskej osoby, to je najvyššia spoločenská hodnota. Miesto a úloha cirkvi pri riešení sociálnych problémov sú rozpracované najmä v encyklikách  Jána Pavla II. Centesimus annus a Benedikta XVI. Caritas in veritate  s dôrazom na teologickú dimenziu, spiritualitu  a kresťanský humanizmus.  Po prednáške bola živá a plodná diskusia nielen k téme.

Ďalšia hodnotná prenáška sa planuje v januári  budúceho roku a záujemcovia o nej budú informovaní prostredníctvom  miestnych  medíí.

                                                                  PhMr.Gréta Krajčiová

 

Fotogaléria: Prednáška Doc.ThDr.PhDr.S.Košča,PhD.

FOTO: PhMr.Gréta Krajčiová /1-7/

           Koščová /8 - 11/

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode