Rok 2011  ROČNÍK 14  ČÍSLO 1

EDITORIÁL

KRESŤANSTVO  A  ZROD  MODERNEJ  VEDY

Gašpar Fronc:Priekopnici modernej vedy

Juraj Tóth: Mikuláš Kopernik - astronómia pred ním a po ňom.

Mária Spišiaková: Spor Galilea Galileiho s Katolíckou cirkvou ako začiatok

                           nového vzťahu medzi profánnymi vedami a teológiou.

Mária Hajduková: Ján Kepler

Eva Majerníková: Sir Issac Newton - prierez životom a dielom

VZŤAH VEDY A NÁBOŽENSTVA 

Miroslav Karaba: Barbourova  koncepcia vzájomného vzťahu vedy a náboženstva

JOGA

Martin Dojčár: Čo je joga

ZO ŽIVOTA ÚSKI

Správa o činnosti ÚSKI za obdobie od V. GZ (14.4.2007) do VI.GZ (8.4.2011)

prednesená J.Tiňom dňa 8.4.2011

Nové predsedníctvo ÚSKI

Cirilometodská medaila pre Ing. Dáriusa Klinovského

Správa o účasti na spolkovom stretnutí organizácie Christophorus,

Untermarchtal 18. - 22.mája 2011

RECENZIE

Ľ.Rojka: Kto je Boh a či vôbec jestvuje

R.Nemec: Náčrt Whiteheadovej procesuálnej folozofie

S.Hawking a L.Mlodinov: Veľký plán

A.von Speyer: Mária, Služobníca Pána

I.Kiss: Ako priblížiť etiku mládeži

 

ROK 2011     ROČNÍK 14  ČÍSLO 2

EDITORIÁL

VÝZNAMNÝ KRESŤANSKY MYSLITELIA STREDOVEKU

Marcela Andoková: Dôležitosť Svätého písma v Augstínovom objavovaní kresťanstva

Domini Roman Letz: Sv.Albert Veľký - dominikán, biskup a učiteľ Cirkvi patrón prírodovedcov

Gašpar Fronc: Vzťah medzi prírodnou vedou, filozofiou a teológiou podľa Alberta Veľkého

Helena Hrehová: Sv.Tomáš Avinský - cirkevný učiteľ, teológ, najexcelentnejší predstaviteľ katolíckej filozofie a jeho myslenie

K DIALÓGU MEDZI VEDOU A VIEROU

Ľuboš Rojka: Boh stvoriteľ a kvantová kozmológia  Stephana Hawkinga

PRÁVNE ASPEKTY KRESŤANOV V SPOLOČNOSTI

Marek Šmíd: Ochrana svedomia ako súčasť slobody náboženstva v Európe

RECENZIA

Ján Grác: Dôsledky zdravotného  postihnutia  na duchovný rast detí a mládeže

ZO ŽIVOTA ÚSKI

ČESTNÉ  ČLENSTVO FÓRA KRESŤANSKÝCH INŠTITÚCIÍ

Laudácio na prof.RNDr. Antona Hajduka, DrSc.

FIDES ET RATIO

Laudácio na prof.Ing.Jána Letza, PhD.

Ján Letz: Možností pozitívnych riešení vzťahu medzi vierou a vedou

Laudácio na Prof. RNDr.Jozefa Tiňa, DrSc.

Jozef Tiňo: Kresťanstvo a zrod modernej vedy

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode