Rok 2009

Najnovšia publikácia  ÚSKI Bratislava

GLOBALIZÁCIA  AKO PLATFORMA PRIENIKU PRÍRODNÝCH A HUMANITNÝCH VIED

Nové  formy komunikácie

Zborník referáov z  konferencie konanej v dňoch 10.-11. októbra 2008 v Bratislave

Globalizácia a informatika

J.Tiňo:Globalizácia:Výzva alebo hrozba ?

Š.Luby, I.Túnyi,P.Podolák: Zmeny v geofaktoroch a ich vplyv  na spoločnosť - klimatická zmena.

M.S.Sorondo: Education in Globalising Enviroment

T.Zasepa: Podoba komunikácie v informačnej spoločnosti

Prírodné vedy v globalizačnom prostredí

G.Bugajak: Problem naturalizmu w dialogu nauki i religii

D.Krupa: Konvergencia verzus divergencia prírodných a humanitných poznatkov.

J.Krempaský: Fyzika a kultúra v čase globalizácie

Humanitné vedy v globalizačnom prostredí

Z. Plašienková: Inšpirácia odkazu Teilharda de Chardin v dobe globalizácie.

F.Rábek: Veda z pohľadu teológie

M.Mráz: Globalizácia a katolicita - v pohľade trinitárnej teológie

 

Zborník je  vydaný ako prvé číslo členského časopisu RADOSŤ a NÁDEJ  pre rok 2009

 

Želáme  Vám,  aby Vás  čítanie  týchto článkov  duševne  obohatili  a prispeli k prehlbeniu Vašej viery.

Zborník  vydavaný  len  pre  členov ÚSKI.

AK  CHCETE BYŤ ANGAŽOVANÝM  KRESŤANOM  V  CIRKVI  AJ  VO  SVETE  -   STANTE  SA  ČLENOM   ÚSTREDIA  SLOVENSKEJ KRESŤANSKEJ  INTELIGENCIE  - pobočka  BARDEJOV.


Radosť A Nádej    RAN - Roč.12 číslo: 1-2  2009

   Z obsahu najnovšieho čísla Radosť a nádej upozorňujeme

   na tieto  články:

   EVOLÚCIA

Olga Erdelská:        Genezis, evolúcia a mýtofilnosť človeka.

Juraj Krajčovič:      Gény ako živé kroniky.

Vladimír Kováč:       Evo-devo a nové smery v evolučnej biológii.

 

  FILOZÓFIA  A  POZNÁVANIE

Martin Mihálik:      Možnosti človeka  a jeho poznania na ceste k Bohu

Tomáš Pružinec:     Anómia v spoločnosti v kontexte sekularizácie

                             alebo  deregionalizácie.

Ján Fígeľ:              Viera, kultúra a vzdelávanie

Miroslav Karaba:    Cesty k vedeckému objavu.

Interdisciplinárny dialóg, ktorý  poriadala Rada pre vedu, vzdelanie

a kultúru pri KBS - Záznam z diskusie o evolúcii na pôde  KBS 10.3.2009.

 

ZO ŽIVOTA  ÚSKI

RECENZIE

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode