Vitajte na stránkach Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka  Bardejov. Naše stránky  Vám poskytnú informácie o uskutočnených, aktuálnych a pripravovaných  podujatiach.

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Posledná rozlúčka s o. FRANTIŠKOM

 

 

 
                                         ODIŠIEL  K PÁNOVI...
 
 S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že  18.novembra 2018  nás navždy opustil o. vdp. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

Odpočinutie večné daj mu, Pane.

A svetlo večné nech mu svieti.

Nech odpočíva v pokoji. Amen.


_______________________________________________________________________

Dr.František Dancák - autobiografia

 

Narodil som sa 9. februára 1939 vo Varhaňovciach, okres Prešov, v rodine Andreja (†22.12.1995) a Anny, rod.    Lukáčkovej (†17.10.1993). Mám dvoch súrodencov – brata Pavla (*03.05.1936), ktorý je kňazom, a sestru Annu (*15.08.1944), manželku nebohého kňaza Štefana Keruľ-Kmeca (†14.05.1989).

Základné a stredoškolské vzdelanie som nadobudol vo Varhaňovciach, Šarišských Bohdanovciach a Prešove. V rokoch 1956 – 1960 som študoval teológiu na PBF v Prešove. Štúdium som ukončil s vyznamenaním.

Vojenskú základnú službu som vykonal v rokoch 1960 – 1962.

Dňa 11. júla 1964 v Andrejovej som uzavrel sviatostné manželstvo s Máriou Petrušovou († 20.11.2003). Pán nám požehnal dvoch synov – Ľubomíra (*26.04.1967) a Vladimíra († 25.12.2004).

Kňazskú vysviacku som prijal 19. júla 1964 v Andrejovej. Dňom 1. septembra 1964 som bol vymenovaný za správcu farnosti Hrabské (okres Bardejov) a od 1. júla 1977 za správcu farnosti Kružlov (okres Bardejov). Tu som pôsobil až do odchodu na odpočinok do 30. júna 2003. Od 1. júla 2003 žijem na odpočinku v Bardejovskej Novej Vsi.

Pracovné pozície:

V rokoch 1980 – 1984 okresný dekan dekanátu okresu Bardejov.

Od 1. septembra 1984 do 31. decembra 1991 šéfredaktor časopisu Slovo a Blahovistnik. V týchto rokoch aj člen Redakčnej rady Katolíckych novín.

V rokoch 1991 – 1995 člen Slovenského syndikátu novinárov.

Od 1. júla 1996 do 30. apríla 1999 predseda Redakčnej rady časopisu Slovo.

Od 1. októbra 1999 do 31. decembra 1999 poverený šéfredak­tor Slova.

Od 1. januára 2000 do 30. apríla 2000 šéfredaktor Slova.

Od roku 2001 člen Redakčnej rady časopisu Slovo.

V rokoch 1996 – 2007 člen Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave (za Gréckokatolícku cirkev).

V rokoch 1987 – 1989 člen Výboru cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR (za Gréckokatolícku cirkev).

Od 1. septembra 1996 do 30. júna 2007 ako odborný asistent na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove; v rokoch 1996 – 2002 na Katedre systematickej teológie a v rokoch 2003 – 2006 na Katedre praktickej teológie. Prednášal som predmety: Dogmatická teológia, História náboženstva, Základy pedagogiky, Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Masmediálna komunikácia, Náboženský turizmus, Kancelaristika, Úvod do literárnej činnosti, Diplomový seminár, Bakalársky seminár.

V rokoch 2006 – 2007 ako externý učiteľ GTF PU v Prešove.

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove som bol školiteľom 58 magisterských prác a 35 bakalárskych prác. Približne toľkým magisterským a bakalárskym prácam oponentom.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove,  školiteľom 5 magisterských prác, 4 bakalárskych prác, oponentom 5 bakalárskych prác.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave – Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja v Bardejove, školiteľom 2 magisterských prác, školiteľom 9 bakalárskych prác, oponentom 22 bakalárskych prác.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, Prešov, pobočka: Prešov, Dilongova 13, školiteľom 5 magisterských prác, oponentom 5 magisterských prác, školiteľom 4 bakalárskych prác, oponentom 1 magisterskej práce.

V rokoch 1997 – 2007 člen Redakčnej rady časopisu Prešovská univerzita.

V rokoch 1999 – 2005 člen redakčnej rady časopisu Theologos.

V rokoch 2004 – 2006 cenzor časopisu Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove Cesta.

Od 25. októbra 2004 cenzor pre cirkevnú tlač a literatúru Prešovského arcibiskupstva.

V rokoch 1997 – 2003 člen Akademického senátu Prešovskej univerzity.

V rokoch 2003 – 2006 člen Akademického senátu Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU (v r. 2003 – 2005 tajomník AS).

V rokoch 1998 – 2000 som absolvoval štúdium Pastorálnej teológie so zameraním na Spoločenskú komunikáciu – masmédiá na Trnavskej univerzite v Trnave, v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Lubline (Poľsko).

Po rigoróznej skúške v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Etická výchova bol mi Prešovskou univerzitou v Prešove – Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou dňa 20. júna 2003 priznaný akademický titul – doktor pedagogiky (PaedDr.). Téma rigoróznej práce: Boží plán stvorenia ako zdroj etických princípov.

Od 1. septembra 2003 do 31. augusta 2008 – výpomocný duchovný farnosti Prešov-mesto.

Pracoval som v rôznych komisiách – v pastoračnej, liturgickej a v komisii pre mládež (do roku 2004). V roku 2004 menovaný do Komisie pre masmédiá a Komisie pre Litmanovú; v roku 2009 do Komisie pre Ľutinu.

Od roku 2005 člen Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska. Od roku 2010 člen Rady Spolku rusínskych spisovateľov.

V rokoch 2005 – 2007 spoluriešiteľom Vedeckého projektu VEGA č. 1/2489/05 Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888 1960) v súradniciach času a doby na GTF PU v Prešove.

V rokoch 2008 – 2010 spoluriešiteľom Vedeckého projektu VEGA č. 1/0076O08 Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka (1904 – 1976) v kontexte eurointegračného procesu na GTF PU v Prešove.

Od roku 1. januára 2007 člen Ústredia Slovenskej kresťanskej inteligencie (USKI).

Od roku 2008 – člen Svetovej akadémie rusínskej kultúry (World Academy of Rusyn Culture, Toronto, Canada).

Od 1. septembra 2008 do 31. januára 2010 – vicekancelár kúrie Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie.

Od 2. septembra 2008 do 30. júna 2010 člen školskej rady Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom.

Od 1. februára 2010 výpomocný duchovný farnosti Bardejov-mesto.

Od 3. novembra 2010 člen Okresného výboru Regionálneho klubu – Rusínskej obrody v Bardejove.

Cena obce Snakov – za dlhoročnú publikačnú činnosť, nezištnú bádateľskú prácu diela Emila Kubeka a za šírenie dobrého mena obce pri príležitosti životného jubilea 70 rokov – udelilo Obecné zastupiteľstvo v Snakove 20. februára 2009.

Cena Emila Korbu v roku 2009 – za bohatú publikačnú činnosť a dlhoročné aktívne pôsobenie v časopise Slovo – udelilo Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Nezisková organizácia Petra, Redakcia časopisu Slovo 15. apríla 2009.

Čestné občianstvo – za duchovný rozvoj a propagáciu obce. – Udelila obec Hrabské (rodná obec bl. biskupa Vasiľa Hopka) 27. septembra 2009.

Cenu JUDr. Anny Aftanasovej, poslankyne VÚC, v Regionaliáde 2009 za publikáciu Vasiľ Kočemba. – Udelil Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 5. novembra 2009.

Pamätný list – za dlhoročnú obetavú a tvorivú pedagogickú prácu na fakulte. – Udelila Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 130. výročia založenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove 26. októbra 2010.

Cirkevné vyznamenania:

Titulárny arcidekan – udelil Mons. ThDr. Vasiľ Hopko, svätiaci prešovský biskup, dňa 10. novembra 1968 v Hrabskom.

Titulárny kanonik Prešovskej gréckokatolíckej eparchie – udelil Mons. ThDr. Ján Hirka, prešovský diecézny biskup, dňa 10. februára 1998 v Prešove.

Bronzovú Pamätnú medailu – za prácu vo Výbore SSV a za podporu spolkovej činnosti – udelil Spolok sv. Vojtecha v Trnave pri príležitosti 60. výročia narodenia (1999).

Zlatý kríž – udelil Mons. ThDr. Ján Babjak SJ., PhD., prešovský eparcha, dňa 29. februára 2004 v Bardejove.

Zlatý kríž s ozdobami (stavroforný protojerej) – udelil Mons. ThDr. Ján Babjak SJ., PhD., prešovský arcibiskup a metropolita, dňa 1. decembra 2008.


_________________________________________________________________

Navštívili sme PIENINY a LITMANOVU.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov

zorganizovala  8.augusta 2018výlet do Červeného kláštora v

Pieninách. Pekné počasie nám  umožnilo plaviť sa po Dunajci

na pltiach a vidieť takkrásy Pieninského národného parku.

Po občerstvení v Lesnici sme sa odobrali na horu Zvir do Litmanovej.

Tam sme  ďakovali aj prosili o pomoc v každodennom živote

" Matku Nepoškvrnenejčistoty".

Domov sme sa vratili príjemne unavení z horúceho dňa, ale šťastní,

z vydarenej akcie.

 

Pieniny a Litmanova

Text a foto:PhDr.Jozef Geffert

_____________________________________________________________

Pravidelné stretnutie ÚSKI Bardejov.

Na pravidelnom  stretnutí sa stretli  členovia ÚSKI Bardejov 1.augusta 2018. Zaoberali sa  aktuálnou činnosťou pobočky ÚSKI   a prerokovali  aj  program činnosti na 2.polrok 2018.


Foto: PhDr. Jozef Geffert

____________________________________________________________________

 

Výlet  do Pienín  a  Litmanovej

Pieniny- Litmanová.docx (249062)

 

Púť do Ríma

RÍM.odt (82945)

 

_______________________________________________________

Stvoril Boh svet pre život ?

 

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie v rámci projektu Hraničné otázky  vedy a viery zorganizovalo vo štvrtok 14.12.2017 v priestoroch Lavender restaurant v Bardejove prednášku filozofa a prorektora VŠMP IBM v Prešove PhDr. Mariána Ambrózyho, PhD. na tému „Stvoril Boh svet pre život?“ Zaujímavá prednáška a diskusia boli venované teóriám  a pohľadom na existenciu sveta a vesmírov z pohľadu fyziky, filozofie a teológie.

Dr. Ján Maník

Foto:PhDr.Jozef Geffert

_____________________________________________________________________________

Humanitárna predvianočná pomoc pre

zariadenie OÁZA -  o. Peter GOMBITA

 

Foto: Dr. Ján Maník

____________________________________________________________________

                Memoriál  prof.  Alexandra  SPESZA,

                   duchovný a spoločenský odkaz.

   Memoriál prof. Alexandra  Spesza pri príležitosti 50. výročia jeho smrti spojený s

vedeckou konferenciou usporiadali:

Rodina a príbuzenstvo Alexandra Spesza

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Rímsko-katolícka farnosť Bardejov

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Prešovský samosprávny kraj

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie- pobočka Bardejov

Mesto Bardejov

     Dvojdňové  podujatie sa začalo 17.novembra 2017 o 15.00 hod. na cintoríne sv. Michala v Bardejove, kde sa zhromaždili rodinní príslušníci a veriaci bardejovskej farnosti pri jeho hrobe. Modlitbou, položením kvetov a osobnými  spomienkami  na  neho si pripomenuli významného kňaza a teológa, ktorý posledné dni života strávil v Bardejove  v rodine Frických.

    V sobotu 18.novembra 2017 pokračovalo podujatie sv. omšou v bazilike sv. Egídia, ktorú celebroval  košický arcibiskup Mons. Bernard Bober  spolu s hosťujúcimi kňazmi a kňazmi bardejovského  dekanátu. Slávnostnú homíliu predniesol ThDr. Ivan Šulík, PhD. , riaditeľ Spolku svätého Vojtecha,  v ktorej  spomenul životné  miľníky  a osudy prof. A. Spesza.

   V ďalšej časti programu nasledovala vedecká konferencia v sieni  Mestského  úradu v Bardejove na tému: „ Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch“.

Hostí  a ostatných prítomných na čele s. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom v mene primátora mesta privítal Ing. Martin Choma, vedúci  odd. kultúry Mestského  úradu v Bardejove. Vedeckú konferenciu moderoval doc. ThDr. Martin Uháľ,PhD.

V kultúrnom programe báseň  S. Veigla predniesla Eva Petrócziová, klavírnu  etudu zahrala Mgr. Karla Grejtaková, DiS. art. a hudobnou vložkou sa predstavili aj žiaci Spojenej cirkevnej školy sv. Jána  Boska v Bardejove.

Na  vedeckej konferencii  so svojimi príspevkami vystúpili:

- ThDr. Ivan Šulík, PhD. na tému  Život a práca  prof. A.Spesza. Zdôraznil  najmä jeho úžasnú pracovnú aktivitu na poli morálnej teológie, spomenul jeho teologické práce, publikácie, ktoré majú trvalý odkaz aj pre našu dnešnú dobu.

- Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty prítomným poslucháčom priblížil jeho životné dielo na základe poznatkov najnovších  archívnych  materiálov. A. Spesz publikoval 15 titulov, dve zostali v rukopise. Ovládal deväť jazykov. Bol považovaný za dobrého kazateľa. V Bratislave sa podieľal na zriadení Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty a bol jej dekanom.

- doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.  sa zaoberal najmä prácou prof. A. Spesza  zameranou na  morálnu teológiu  v spojitosti  so   špecifickými  otázkami psychológie,  psychoanalýzy, parapsychologickými  javmi  a špiritizmu, ktoré publikoval  v diele Okultizmus a zázrak. Dielo napísané v nemčine neskôr preložené do slovenčiny, taliančiny a maďarčiny.

Za Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov  vystúpil  Mgr.Ing. Jozef Krajči, ktorý inicioval a apeloval na prítomné auditórium k naplneniu nielen  duchovných, ale  aj tých spoločenských, medzi  ktoré patria:

-zabezpečenie perspektívnej stálej starostlivosti o hroby  významných osobností pochovaných v Bardejove

- reinštalácia pamätnej tabule s reliéfom  prof. A. Spesza z budovy Katolíckeho kruhu pri bazilike na budovu niekdajšieho gymnázia

- pomenovanie ulice v Bardejove po prof. A. Speszovi

V diskusii  so svojimi spomienkami na prof. A. Spesza vystúpili  Eva Petrócziová, Eva Frická a Silvia Fecsková

 

PhDr.Jozef Geffert

Mgr.,Ing. Jozef Krajči

Spomienka na prof. Alexandra Spesza na cintoríne sv. Michala v Bardejove

Slávenie sv.omše v Bazilike sv. Egídia v Bardejove.

Vedecká konferencia venovaná dielu  a odkazu prof. A.Spesza

v zasadacej sieni Mestského úradu v Bardejove.

 

Foto:PhDr.Jozef Geffert

 

_____________________________________________________________________________

 

 

         PRACOVNÉ  STRETNUTIE.

 Na pravidelnom pracovnom stretnutí sa zišli členovia

ÚSKI - pobočka  Bardejov dňa 4.septembra 2017.

Prerokovali aktuálne  dianie v pobočke, ako  aj naj-

dôležitejšie úlohy pre obdobie do konca roka 2017.


PhDr.Jozef Geffert

________________________________________________________

PaedDr. František DANCÁK V PRIEBEHU  TÝŽDŇA  UVIEDOL DVE KNIHY

Veľmi  plodný  autor PaedDr. František Dancák krstil v stredu 5.júla 2017

 v obci Kružľov knihu KRUŽĽOV  A  JEHO  PREMENY. Na tejto milej slávnosti

sa zúčastnilo veľké množstvo  občanov obce a  ako hosť aj štátny tajomník

ministra školstva Mgr.Peter Krajňák. Autor knihy pôsobil v Kružľove ako

kňaz odr.1977 - 2003 a k tejto  obci má vrelý vzťah. Obecné zastupiteľstvo mu

udelilo  čestné občianstvo obce  Kružľov.

FOTOGALÉRIA  Z KRUŽĽOVA

_______________________________________________________________________________

ŠAŠOVA A JEJ ZÁZRAČNÁ  IKONA

Druhá kniha, ktorú uviedol v sobotu 8.7.2017 PaedDr.František DANCÁK  bola

v pútnickom mieste  Šašova. Slávnosť uvedenia knihy začala modlitbou

v kostole a potom na obecnom úrade. Za prítomností hostí a občanov knihu

Šašova a jej zázračná ikona uviedol PhDr., PaedDr. Ján Maník, PhD.

V príhovore vystúpili  hostia aj samotný autor, ktorý hovoril o význame

pútnického miesta a jeho milostivého obrazu, ako aj nových skutočnostiach

objavených v archíve v Jágri.

FOTOGALÉRIA Z ŠAŠOVEJ

Text a foto: PhDr.Jozef Geffert

 CENA  FRA ANGELICA  V  BARDEJOVE

   S radosťou sme obdržali informáciu, že  v tomto roku cenu  FRA ANGELICA v kategórii slovesného umenia obdržal grécko-katolícky kňaz PaedDr. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

  K tomuto významnému oceneniu jeho práce mu srdečne blahoželáme a vyprosujeme  v modlitbách veľa Božích milostí, tvorivých síl a pevné zdravie.

ÚSKI - pobočka Bardejov

______________________________________________________________

Udeľovanie kultúrneho ocenenia Fra Angelico

Vo štvrtok 22. februára 2017 sa po slávnostnej svätej omši v Jezuitskom kostole v Bratislave  sa uskutočnilo  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocení dvanástich umelcov v kategóriách: slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie a mimoriadne ocenenie
Bl. Fra Angelico - taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd. Neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej ranej renesancie sa stal patrónom umelcov.

Bratislava 23. februára (TK KBS) V Bratislave odovzdali vo štvrtok 23. februára cenu Fra Angelica desiatim umelcom. Laureátmi ocenenia sa tento rok stali:

Kategória slovesné umenie:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Prof. PhDr.Vincent Šabík , CSc.
PeadDr. František Dancák

Kategória výtvarné umenie:
Michal Gavula, akad. soch.
Juraj Maták, akad. soch.
Remígia Biskupská – in memoriam
Výtvarník Jozef Vydrnák

Kategória hudobné umenie:
Prof. Mgr. Ladislav Holásek
Mgr. art. Irena Lukáčová
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

 

Pre TK KBS: Tibor Ujlacký, hovorca Ordinariátu OS a OZ SR.

Foto: Peter Zimen

_____________________________________________________________________________

Vyhľadávanie

OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Webová stránka  ÚSKI Bratislava

www.uski.sk

www.tkkbs.sk/

Napíšte nám

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode