Vitajte na stránkach Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka  Bardejov. Naše stránky  Vám poskytnú informácie o uskutočnených, aktuálnych a pripravovaných  podujatiach.

_______________________________________________________________

Pracovné stretnutie členov ÚSKI - pobočka Bardejov

V stredu 28. mája 2019 sa konalo pracovné stretnutie  členov , na ktorom sa hovorilo o nastavajúcich úlohach  v súvislosti s pripomenutím si 10. výročia  obnovenia  činnosti ÚSKI v Bardejove,  ako aj účasti členov na     slávnostnom  generálnom  zhromaždení pri príležitosti 100. výročia vzniku  ÚSKI v Trnave.

jg

_________________________________________________________________

          ÚSKI v Bardejove existuje  už 10 rokov

       Vážení priatelia , členovia ÚSKI Bardejov.

     Neviem, či si uvedomujete,( ale pravdepodobne nie, v tom uponáhľanom  svete ) že v týchto  dňoch  , presne 1. marca 2019   bude 10. výročie založenia  našej organizácie.

Presne pred 10 rokmi sme našu činnosť začali prednáškou prof. Krempaského na tému Kresťanstvo a fyzika. Za  toto desaťročie sme  uskutočnili 48  oficiálnych  akcií – prednášok, stretnutí, výletov, sympózií.  A koľko bolo neoficiálnych ....?  Naša činnosť bola pestrá a zameraná na teologické, politické a spoločenské témy . Uskutočnili sme však aj exkurzie, výlety, púte, charitatívne akcie. Významné bolo aj sympózium na tému Kresťanský personalizmus, stretnutie v synagóge  a iné. Navštívili nás a prednášali v Bardejove významní vedci, politici, teológovia, kňazi ako  prof Krempaský, prof. Zlatica Plašienková, prof. Krčmery, prof. Csontos, prof. Zasempa, MUDr. Mikolášik, poslanec EP, boli u nás  dvaja  predsedovia ÚSKI Bratislava, prof. Tiňo, Ing. Tuni a mnohí  iní.

    Popularizáciu našej  činnosti sme uskutočňovali cez masovokomunikačné prostriedky a  našu webovú stránku  www.uskibj.webnode.sk . Náš  elektronický archív obsahuje niekoľko sto fotografií a má  celkom 14 GB.

    Za touto  desaťročnou činnosťou  je treba vidieť mnoho organizačnej práce, úsilia aj  nadšenia urobiť niečo pre  iných  ľudí.

  V priebehu týchto  rokov nás opustili dvaja významní a obetaví členovia – Ing. Anton Kolesár a Dr. František Dancák , na  ktorých si pri tejto príležitosti spomíname.

    Vážení priatelia,

tento  môj príspevok nepovažujte  ako   hodnotiaci  našu činnosť.  Verím, že hodnotenie bude  pri  inej  príležitosti. Chcel som len Vám pripomenúť, že existujeme už 10 rokov a nakoniec  sme aj o desaťročie  starší......

Pozdravuje  Vás

PhDr.Jozef Geffert

Tajomník ÚSKI Bardejov

Bardejov  28.februára 2019

_________________________________________________________________

Spomienková slávnosť na Františka Dancáka

Spomienkova slávnosť

 
                                         ODIŠIEL  K PÁNOVI...
 
 S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že  18.novembra 2018  nás navždy opustil o. vdp. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

Odpočinutie večné daj mu, Pane.

A svetlo večné nech mu svieti.

Nech odpočíva v pokoji. Amen.


_______________________________________________________________________

Navštívili sme PIENINY a LITMANOVU.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov

zorganizovala  8.augusta 2018výlet do Červeného kláštora v

Pieninách. Pekné počasie nám  umožnilo plaviť sa po Dunajci

na pltiach a vidieť takkrásy Pieninského národného parku.

Po občerstvení v Lesnici sme sa odobrali na horu Zvir do Litmanovej.

Tam sme  ďakovali aj prosili o pomoc v každodennom živote

" Matku Nepoškvrnenejčistoty".

Domov sme sa vratili príjemne unavení z horúceho dňa, ale šťastní,

z vydarenej akcie.

 

Text a foto:PhDr.Jozef Geffert

_____________________________________________________________

Pravidelné stretnutie ÚSKI Bardejov.

Na pravidelnom  stretnutí sa stretli  členovia ÚSKI Bardejov 1.augusta 2018. Zaoberali sa  aktuálnou činnosťou pobočky ÚSKI   a prerokovali  aj  program činnosti na 2.polrok 2018.


Foto: PhDr. Jozef Geffert

____________________________________________________________________

 

Výlet  do Pienín  a  Litmanovej

Pieniny- Litmanová.docx (249062)

 

Púť do Ríma

RÍM.odt (82945)

 

_______________________________________________________

Stvoril Boh svet pre život ?

 

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie v rámci projektu Hraničné otázky  vedy a viery zorganizovalo vo štvrtok 14.12.2017 v priestoroch Lavender restaurant v Bardejove prednášku filozofa a prorektora VŠMP IBM v Prešove PhDr. Mariána Ambrózyho, PhD. na tému „Stvoril Boh svet pre život?“ Zaujímavá prednáška a diskusia boli venované teóriám  a pohľadom na existenciu sveta a vesmírov z pohľadu fyziky, filozofie a teológie.

Dr. Ján Maník

_____________________________________________________________________________

                Memoriál  prof.  Alexandra  SPESZA,

                   duchovný a spoločenský odkaz.

   Memoriál prof. Alexandra  Spesza pri príležitosti 50. výročia jeho smrti spojený s

vedeckou konferenciou usporiadali:

Rodina a príbuzenstvo Alexandra Spesza

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Rímsko-katolícka farnosť Bardejov

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Prešovský samosprávny kraj

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie- pobočka Bardejov

Mesto Bardejov

     Dvojdňové  podujatie sa začalo 17.novembra 2017 o 15.00 hod. na cintoríne sv. Michala v Bardejove, kde sa zhromaždili rodinní príslušníci a veriaci bardejovskej farnosti pri jeho hrobe. Modlitbou, položením kvetov a osobnými  spomienkami  na  neho si pripomenuli významného kňaza a teológa, ktorý posledné dni života strávil v Bardejove  v rodine Frických.

    V sobotu 18.novembra 2017 pokračovalo podujatie sv. omšou v bazilike sv. Egídia, ktorú celebroval  košický arcibiskup Mons. Bernard Bober  spolu s hosťujúcimi kňazmi a kňazmi bardejovského  dekanátu. Slávnostnú homíliu predniesol ThDr. Ivan Šulík, PhD. , riaditeľ Spolku svätého Vojtecha,  v ktorej  spomenul životné  miľníky  a osudy prof. A. Spesza.

   V ďalšej časti programu nasledovala vedecká konferencia v sieni  Mestského  úradu v Bardejove na tému: „ Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch“.

Hostí  a ostatných prítomných na čele s. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom v mene primátora mesta privítal Ing. Martin Choma, vedúci  odd. kultúry Mestského  úradu v Bardejove. Vedeckú konferenciu moderoval doc. ThDr. Martin Uháľ,PhD.

V kultúrnom programe báseň  S. Veigla predniesla Eva Petrócziová, klavírnu  etudu zahrala Mgr. Karla Grejtaková, DiS. art. a hudobnou vložkou sa predstavili aj žiaci Spojenej cirkevnej školy sv. Jána  Boska v Bardejove.

Na  vedeckej konferencii  so svojimi príspevkami vystúpili:

- ThDr. Ivan Šulík, PhD. na tému  Život a práca  prof. A.Spesza. Zdôraznil  najmä jeho úžasnú pracovnú aktivitu na poli morálnej teológie, spomenul jeho teologické práce, publikácie, ktoré majú trvalý odkaz aj pre našu dnešnú dobu.

- Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty prítomným poslucháčom priblížil jeho životné dielo na základe poznatkov najnovších  archívnych  materiálov. A. Spesz publikoval 15 titulov, dve zostali v rukopise. Ovládal deväť jazykov. Bol považovaný za dobrého kazateľa. V Bratislave sa podieľal na zriadení Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty a bol jej dekanom.

- doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.  sa zaoberal najmä prácou prof. A. Spesza  zameranou na  morálnu teológiu  v spojitosti  so   špecifickými  otázkami psychológie,  psychoanalýzy, parapsychologickými  javmi  a špiritizmu, ktoré publikoval  v diele Okultizmus a zázrak. Dielo napísané v nemčine neskôr preložené do slovenčiny, taliančiny a maďarčiny.

Za Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov  vystúpil  Mgr.Ing. Jozef Krajči, ktorý inicioval a apeloval na prítomné auditórium k naplneniu nielen  duchovných, ale  aj tých spoločenských, medzi  ktoré patria:

-zabezpečenie perspektívnej stálej starostlivosti o hroby  významných osobností pochovaných v Bardejove

- reinštalácia pamätnej tabule s reliéfom  prof. A. Spesza z budovy Katolíckeho kruhu pri bazilike na budovu niekdajšieho gymnázia

- pomenovanie ulice v Bardejove po prof. A. Speszovi

V diskusii  so svojimi spomienkami na prof. A. Spesza vystúpili  Eva Petrócziová, Eva Frická a Silvia Fecsková

 

PhDr.Jozef Geffert

Mgr.,Ing. Jozef Krajči

 

 

Foto:PhDr.Jozef Geffert

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

         PRACOVNÉ  STRETNUTIE.

 Na pravidelnom pracovnom stretnutí sa zišli členovia

ÚSKI - pobočka  Bardejov dňa 4.septembra 2017.

Prerokovali aktuálne  dianie v pobočke, ako  aj naj-

dôležitejšie úlohy pre obdobie do konca roka 2017.


PhDr.Jozef Geffert

________________________________________________________

PaedDr. František DANCÁK V PRIEBEHU  TÝŽDŇA  UVIEDOL DVE KNIHY

Veľmi  plodný  autor PaedDr. František Dancák krstil v stredu 5.júla 2017

 v obci Kružľov knihu KRUŽĽOV  A  JEHO  PREMENY. Na tejto milej slávnosti

sa zúčastnilo veľké množstvo  občanov obce a  ako hosť aj štátny tajomník

ministra školstva Mgr.Peter Krajňák. Autor knihy pôsobil v Kružľove ako

kňaz odr.1977 - 2003 a k tejto  obci má vrelý vzťah. Obecné zastupiteľstvo mu

udelilo  čestné občianstvo obce  Kružľov.

FOTOGALÉRIA  Z KRUŽĽOVA

_______________________________________________________________________________

ŠAŠOVA A JEJ ZÁZRAČNÁ  IKONA

Druhá kniha, ktorú uviedol v sobotu 8.7.2017 PaedDr.František DANCÁK  bola

v pútnickom mieste  Šašova. Slávnosť uvedenia knihy začala modlitbou

v kostole a potom na obecnom úrade. Za prítomností hostí a občanov knihu

Šašova a jej zázračná ikona uviedol PhDr., PaedDr. Ján Maník, PhD.

V príhovore vystúpili  hostia aj samotný autor, ktorý hovoril o význame

pútnického miesta a jeho milostivého obrazu, ako aj nových skutočnostiach

objavených v archíve v Jágri.

FOTOGALÉRIA Z ŠAŠOVEJ

Text a foto: PhDr.Jozef Geffert

 CENA  FRA ANGELICA  V  BARDEJOVE

   S radosťou sme obdržali informáciu, že  v tomto roku cenu  FRA ANGELICA v kategórii slovesného umenia obdržal grécko-katolícky kňaz PaedDr. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

  K tomuto významnému oceneniu jeho práce mu srdečne blahoželáme a vyprosujeme  v modlitbách veľa Božích milostí, tvorivých síl a pevné zdravie.

ÚSKI - pobočka Bardejov

______________________________________________________________

Udeľovanie kultúrneho ocenenia Fra Angelico

Vo štvrtok 22. februára 2017 sa po slávnostnej svätej omši v Jezuitskom kostole v Bratislave  sa uskutočnilo  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocení dvanástich umelcov v kategóriách: slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie a mimoriadne ocenenie
Bl. Fra Angelico - taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd. Neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej ranej renesancie sa stal patrónom umelcov.

Bratislava 23. februára (TK KBS) V Bratislave odovzdali vo štvrtok 23. februára cenu Fra Angelica desiatim umelcom. Laureátmi ocenenia sa tento rok stali:

Kategória slovesné umenie:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Prof. PhDr.Vincent Šabík , CSc.
PeadDr. František Dancák

Kategória výtvarné umenie:
Michal Gavula, akad. soch.
Juraj Maták, akad. soch.
Remígia Biskupská – in memoriam
Výtvarník Jozef Vydrnák

Kategória hudobné umenie:
Prof. Mgr. Ladislav Holásek
Mgr. art. Irena Lukáčová
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

 

Pre TK KBS: Tibor Ujlacký, hovorca Ordinariátu OS a OZ SR.

Foto: Peter Zimen

_____________________________________________________________________________

Vyhľadávanie

OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Webová stránka  ÚSKI Bratislava

www.uski.sk

www.tkkbs.sk/

Napíšte nám

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode