Memorial prof.A.Spesza

 
Memoriál  prof.  Alexandra  SPESZA,

  duchovný a spoločenský odkaz.

   Memoriál prof. Alexandra  Spesza pri príležitosti 50. výročia jeho smrti spojený s

vedeckou konferenciou usporiadali:

Rodina a príbuzenstvo Alexandra Spesza

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Rímsko-katolícka farnosť Bardejov

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Prešovský samosprávny kraj

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie- pobočka Bardejov

Mesto Bardejov

     Dvojdňové  podujatie sa začalo 17.novembra 2017 o 15.00 hod. na cintoríne sv. Michala v Bardejove, kde sa zhromaždili rodinní príslušníci a veriaci bardejovskej farnosti pri jeho hrobe. Modlitbou, položením kvetov a osobnými  spomienkami  na  neho si pripomenuli významného kňaza a teológa, ktorý posledné dni života strávil v Bardejove  v rodine Frických.

    V sobotu 18.novembra 2017 pokračovalo podujatie sv. omšou v bazilike sv. Egídia, ktorú celebroval  košický arcibiskup Mons. Bernard Bober  spolu s hosťujúcimi kňazmi a kňazmi bardejovského  dekanátu. Slávnostnú homíliu predniesol ThDr. Ivan Šulík, PhD. , riaditeľ Spolku svätého Vojtecha,  v ktorej  spomenul životné  miľníky  a osudy prof. A. Spesza.

   V ďalšej časti programu nasledovala vedecká konferencia v sieni  Mestského  úradu v Bardejove na tému: „ Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch“.

Hostí  a ostatných prítomných na čele s. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom v mene primátora mesta privítal Ing. Martin Choma, vedúci  odd. kultúry Mestského  úradu v Bardejove. Vedeckú konferenciu moderoval doc. ThDr. Martin Uháľ,PhD.

V kultúrnom programe báseň  S. Veigla predniesla Eva Petrócziová, klavírnu  etudu zahrala Mgr. Karla Grejtaková, DiS. art. a hudobnou vložkou sa predstavili aj žiaci Spojenej cirkevnej školy sv. Jána  Boska v Bardejove.

Na  vedeckej konferencii  so svojimi príspevkami vystúpili:

- ThDr. Ivan Šulík, PhD. na tému  Život a práca  prof. A.Spesza. Zdôraznil  najmä jeho úžasnú pracovnú aktivitu na poli morálnej teológie, spomenul jeho teologické práce, publikácie, ktoré majú trvalý odkaz aj pre našu dnešnú dobu.

- Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty prítomným poslucháčom priblížil jeho životné dielo na základe poznatkov najnovších  archívnych  materiálov. A. Spesz publikoval 15 titulov, dve zostali v rukopise. Ovládal deväť jazykov. Bol považovaný za dobrého kazateľa. V Bratislave sa podieľal na zriadení Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty a bol jej dekanom.

- doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.  sa zaoberal najmä prácou prof. A. Spesza  zameranou na  morálnu teológiu  v spojitosti  so   špecifickými  otázkami psychológie,  psychoanalýzy, parapsychologickými  javmi  a špiritizmu, ktoré publikoval  v diele Okultizmus a zázrak. Dielo napísané v nemčine neskôr preložené do slovenčiny, taliančiny a maďarčiny.

Za Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov  vystúpil  Mgr.Ing. Jozef Krajči, ktorý inicioval a apeloval na prítomné auditórium k naplneniu nielen  duchovných, ale  aj tých spoločenských, medzi  ktoré patria:

-zabezpečenie perspektívnej stálej starostlivosti o hroby  významných osobností pochovaných v Bardejove

- reinštalácia pamätnej tabule s reliéfom  prof. A. Spesza z budovy Katolíckeho kruhu pri bazilike na budovu niekdajšieho gymnázia

- pomenovanie ulice v Bardejove po prof. A. Speszovi

V diskusii  so svojimi spomienkami na prof. A. Spesza vystúpili  Eva Petrócziová, Eva Frická a Silvia Fecsková

 

PhDr.Jozef Geffert

Mgr.,Ing. Jozef Krajči

Slávenie sv.omše v Bazilike sv. Egídia v Bardejove.

Vedecká konferencia venovaná dielu  a odkazu prof. A.Spesza

v zasadacej sieni Mestského úradu v Bardejove.

 

Foto:PhDr.Jozef Geffert

 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode