fr. Hilár Jozef Štefurik, OP

VERÍM  V  JEŽIŠA  KRISTA

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov v rámci Roka viery zorganizovala v nedeľu 14.apríla 2013 v priestoroch Poľsko-slovenského domu v Bardejove prednášku na tému Verím v Ježiša Krista, ktorú predniesol člen Rádu dominikánov fr. Hilár Jozef Štefurik OP.

Páter Hilár na úvod zdôraznil, že Boh je nekonečná Láska. Človek svojím hriechom nekonečne urazil Boha a túto nekonečnú urážku môže ospravedlniť len Ten, kto je sám nekonečný, a preto Boh z lásky poslal svojho Syna, aby vykúpil človeka.

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.  Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v  Jednorodeného Božieho Syna. Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. (Jn 3, 16-19)

Viera v Boha je neoddeliteľne spojená s vierou v Ježiša Krista, jeho milovaného Syna, v ktorom má zaľúbenie. Boh nám povedal, aby sme ho počúvali. Kristus sám povedal svojim učeníkom: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa“ (Jn 14, 1). V Ježiša Krista môžeme veriť preto, lebo on je Boh a  on je Slovo, ktoré sa stalo telom: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť“ (Jn 1, 18). Keďže „videl Otca“ (Jn 6, 46), on jediný ho pozná a má moc zjaviť ho. (KKC, čl. 155)

 

                                                 PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode