Slovenské svetové dedičstvo                                            

            Kultúrne a prírodné  dedičstvo spoločne predstavujú nevyčísliteľné a nenahraditeľné vlastníctvo nielen národov, ale ľudstva vôbec. Prípadná strata, vzniknutá znehodnotením či zničením akéhokoľvek jeho druhu môže znamenať ochudobnenie dedičstva všetkých národov sveta.

            V snahe jeho  ochrany a zachovania vznikla pričinením predstaviteľov 44 krajín sveta Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru – UNESCO ( United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). Stalo sa tak v Londýne v novembri 1945. Neskôr, 16.novembra 1972 v Paríži bol prijatý  a schválený dokument Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ku ktorému sa priradilo 31.marca 1993 aj Slovensko, ako 134 členský štát. Dnes je doňho zapojených  162 zo 195 štátov sveta. Centrum svetového dedičstva sídli v Paríži, má 21 členný výbor, ktorý zasadá 1x ročne od roku 1977 s právom schvaľovať nominácie svetových lokalít na zápis do Zoznamu svetového dedičstva.

            Dostať sa na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva je túžbou mnohých svetových miest a štátov vôbec. Málokomu sa to však podarí v dôsledku ustanovenia prísnych podmienok a kritérií. Pokiaľ sa tieto splnia, potom sa návrh na zápis predkladá na posúdenie a schválenie už spomínanému Centru svetového dedičstva. Do zoznamu sa zapisujú najvzácnejšie historické, kultúrne a prírodné pamiatky, mestské komplexy  či iné lokality sveta, ktoré sa vyznačujú svojou jedinečnosťou a ojedinelosťou.  Zapísané lokality sa prísne sledujú aj naďalej a pokiaľ sa prijaté podmienky nedodržujú, UNESCO dá pokyn na ich vyčiarknutie tak, ako sa to stalo v r. 2009 mestskému centru z nemeckých Drážďan.

            V súčasnosti je v predmetnom Zozname, ktorého vydanie sa každoročne obnovuje, zapísaných 936 lokalít zo 178 štátov sveta, z čoho je 725 kultúrnych, 183 prírodných a 28 zmiešaných. Ako si v tomto zozname stojí naše Slovensko?  Momentálne máme v ňom zapísané tieto pamiatky/lokality:

            Zápis kultúrnych pamiatok:

-Banská Štiavnica (historické centrum a technické pamiatky okolia  - zapísaná v roku 1993)                

-Spišský hrad (s pamiatkami okolia : Spišská Kapitula, Spišské podhradie a Žehra - 1993), ku ktorým bola neskôr pripísaná Levoča (centrum s dielom majstra Pavla - 2009)

-Vlkolinec pri Ružomberku (pôvodná rezervácia ľudovej architektúry- 1993) Bardejov (historické stredoveké opevnené mesto a židovské prímestie/ /suburbium – 2000)

-Drevené kostolíky Karpatského oblúka (8 zo slovenskej časti: Bodružaľ, Hronsek so zvonicou, Kežmarok, Ladomirova, Leštiny, Ruská Bystrá, Tvrdošín a napokon najstarší, gotický, vyše 500-ročný v Hervartove pri Bardejove – 2008)

Zápis prírodných pamiatok:

-Jaskyne Slovenského krasu (v počte: 12 jaskyň a priepastí, spoločne s 10-timi Agteleského krasu v Maďarsku – 1995) ku ktorým bola neskôr  pripísaná Dobšinská ľadová jaskyňa (2000)

-Karpatské bukové pralesy (4 lokality zo Slovenska – z Národného parku Poloniny: Havešová, Stužica a Rožok,   z Vihorlatského  pohoria: Kyjovský prales a 6 lokalít z Ukrajiny- 2007)

Zápis nehmotných pamiatok:

            Treba spomenúť, že okrem vyššie opísaného zoznamu existuje aj ďalší, Zoznam nehmotného svetového dedičstva, v ktorom je doteraz zapísaných cca 100 položiek. Medzi nimi má svoje miesto  írečitý slovenský ľudový hudobný nástroj fujara, ktorú zapísali spoločne s tancom verbunk zo Slovácka. Toto sú jediné položky zo Slovenska a Čiech. Do zoznamu  boli zapísané 25.novembra 2005 v Paríži.

            Pri schvaľovaní spomenutého DOHOVORU bol prijatý aj oficiálny znak Svetového dedičstva UNESCO. Jeho autorom je Belgičan Mr. Michel Olyff (z roku 1978). Znak (viď obrázok) je okrúhly ako svet,. Predstavuje symbol vzájomného prepojenia a neodlučiteľnosti kultúrneho a prírodného dedičstva. Štvorec v strede znaku je forma vytvorená človekom. Kruh predstavuje prírodu a súčasne symbolizuje ich globálnu ochranu. Spoločne však tvoria neodmysliteľnú a vzácnu symbiózu. Znak, ako vidíme, je obopnutý textom s tromi názvami:  „WORLD HERITAGE * PATRIMOINE MONDIAL* PATRIMONIO MUNDIAL“ – posledný z nich  môže byť nahradený prekladom textu v niektorom národnom jazyku.

            Každá lokalita zaradená do Zoznamu svetového dedičstva má byť označená pamätnou tabuľou, ktorá informuje verejnosť, že daná lokalita má špeciálnu hodnotu. Tabuľa má byť umiestnená na vhodnom mieste s vyššie spomínaným znakom, ale môže byť miesto nej aj logo UNESCO s vhodným textom obsahujúcim výnimočnosť tohto miesta. V našom Bardejove je to tabuľa znázorňujúca otvorenú knihu, ktorá mesto otvára a ponúka celému svetu s týmto slovenským (i anglickým)  textom:

„Výnimočnosť  Bardejova uznala konvencia o ochrane svetového kultúrneho    a prírodného dedičstva zápisom do Zoznamu svetového dedičstva ako výraz ocenenia a potvrdenie miesta, ktoré si zasluhuje ochranu v prospech celého ľudstva.

 Bardejov je malý, ale jedinečne kompletný a dobre zachovalý príklad  opevneného stredovekého mesta, ktoré je typické pre urbanizáciu tohto regiónu. Medzi pozoruhodnosťami obsahuje malú židovskú štvrť okolo malebnej synagógy z XVIII. storočia.Príďte si ju osobne pozrieť a prečítať. Urobíte dobrú a múdru vec.                                                                                             

 Autor:   Mgr. Ing. Jozef Krajči 

Obrázok: PhDr.Jozef Geffert                                                                        

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode