Dr.František Dancák - autobiografia

 

Narodil som sa 9. februára 1939 vo Varhaňovciach, okres Prešov, v rodine Andreja (†22.12.1995) a Anny, rod.    Lukáčkovej (†17.10.1993). Mám dvoch súrodencov – brata Pavla (*03.05.1936), ktorý je kňazom, a sestru Annu (*15.08.1944), manželku nebohého kňaza Štefana Keruľ-Kmeca (†14.05.1989).

Základné a stredoškolské vzdelanie som nadobudol vo Varhaňovciach, Šarišských Bohdanovciach a Prešove. V rokoch 1956 – 1960 som študoval teológiu na PBF v Prešove. Štúdium som ukončil s vyznamenaním.

Vojenskú základnú službu som vykonal v rokoch 1960 – 1962.

Dňa 11. júla 1964 v Andrejovej som uzavrel sviatostné manželstvo s Máriou Petrušovou († 20.11.2003). Pán nám požehnal dvoch synov – Ľubomíra (*26.04.1967) a Vladimíra († 25.12.2004).

Kňazskú vysviacku som prijal 19. júla 1964 v Andrejovej. Dňom 1. septembra 1964 som bol vymenovaný za správcu farnosti Hrabské (okres Bardejov) a od 1. júla 1977 za správcu farnosti Kružlov (okres Bardejov). Tu som pôsobil až do odchodu na odpočinok do 30. júna 2003. Od 1. júla 2003 žijem na odpočinku v Bardejovskej Novej Vsi.

Pracovné pozície:

V rokoch 1980 – 1984 okresný dekan dekanátu okresu Bardejov.

Od 1. septembra 1984 do 31. decembra 1991 šéfredaktor časopisu Slovo a Blahovistnik. V týchto rokoch aj člen Redakčnej rady Katolíckych novín.

V rokoch 1991 – 1995 člen Slovenského syndikátu novinárov.

Od 1. júla 1996 do 30. apríla 1999 predseda Redakčnej rady časopisu Slovo.

Od 1. októbra 1999 do 31. decembra 1999 poverený šéfredak­tor Slova.

Od 1. januára 2000 do 30. apríla 2000 šéfredaktor Slova.

Od roku 2001 člen Redakčnej rady časopisu Slovo.

V rokoch 1996 – 2007 člen Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave (za Gréckokatolícku cirkev).

V rokoch 1987 – 1989 člen Výboru cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR (za Gréckokatolícku cirkev).

Od 1. septembra 1996 do 30. júna 2007 ako odborný asistent na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove; v rokoch 1996 – 2002 na Katedre systematickej teológie a v rokoch 2003 – 2006 na Katedre praktickej teológie. Prednášal som predmety: Dogmatická teológia, História náboženstva, Základy pedagogiky, Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Masmediálna komunikácia, Náboženský turizmus, Kancelaristika, Úvod do literárnej činnosti, Diplomový seminár, Bakalársky seminár.

V rokoch 2006 – 2007 ako externý učiteľ GTF PU v Prešove.

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove som bol školiteľom 58 magisterských prác a 35 bakalárskych prác. Približne toľkým magisterským a bakalárskym prácam oponentom.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove,  školiteľom 5 magisterských prác, 4 bakalárskych prác, oponentom 5 bakalárskych prác.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave – Ústav sociálnej práce Kráľovnej pokoja z Medžugorja v Bardejove, školiteľom 2 magisterských prác, školiteľom 9 bakalárskych prác, oponentom 22 bakalárskych prác.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, Prešov, pobočka: Prešov, Dilongova 13, školiteľom 5 magisterských prác, oponentom 5 magisterských prác, školiteľom 4 bakalárskych prác, oponentom 1 magisterskej práce.

V rokoch 1997 – 2007 člen Redakčnej rady časopisu Prešovská univerzita.

V rokoch 1999 – 2005 člen redakčnej rady časopisu Theologos.

V rokoch 2004 – 2006 cenzor časopisu Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove Cesta.

Od 25. októbra 2004 cenzor pre cirkevnú tlač a literatúru Prešovského arcibiskupstva.

V rokoch 1997 – 2003 člen Akademického senátu Prešovskej univerzity.

V rokoch 2003 – 2006 člen Akademického senátu Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU (v r. 2003 – 2005 tajomník AS).

V rokoch 1998 – 2000 som absolvoval štúdium Pastorálnej teológie so zameraním na Spoločenskú komunikáciu – masmédiá na Trnavskej univerzite v Trnave, v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Lubline (Poľsko).

Po rigoróznej skúške v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Etická výchova bol mi Prešovskou univerzitou v Prešove – Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou dňa 20. júna 2003 priznaný akademický titul – doktor pedagogiky (PaedDr.). Téma rigoróznej práce: Boží plán stvorenia ako zdroj etických princípov.

Od 1. septembra 2003 do 31. augusta 2008 – výpomocný duchovný farnosti Prešov-mesto.

Pracoval som v rôznych komisiách – v pastoračnej, liturgickej a v komisii pre mládež (do roku 2004). V roku 2004 menovaný do Komisie pre masmédiá a Komisie pre Litmanovú; v roku 2009 do Komisie pre Ľutinu.

Od roku 2005 člen Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska. Od roku 2010 člen Rady Spolku rusínskych spisovateľov.

V rokoch 2005 – 2007 spoluriešiteľom Vedeckého projektu VEGA č. 1/2489/05 Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888 1960) v súradniciach času a doby na GTF PU v Prešove.

V rokoch 2008 – 2010 spoluriešiteľom Vedeckého projektu VEGA č. 1/0076O08 Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka (1904 – 1976) v kontexte eurointegračného procesu na GTF PU v Prešove.

Od roku 1. januára 2007 člen Ústredia Slovenskej kresťanskej inteligencie (USKI).

Od roku 2008 – člen Svetovej akadémie rusínskej kultúry (World Academy of Rusyn Culture, Toronto, Canada).

Od 1. septembra 2008 do 31. januára 2010 – vicekancelár kúrie Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie.

Od 2. septembra 2008 do 30. júna 2010 člen školskej rady Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom.

Od 1. februára 2010 výpomocný duchovný farnosti Bardejov-mesto.

Od 3. novembra 2010 člen Okresného výboru Regionálneho klubu – Rusínskej obrody v Bardejove.

Cena obce Snakov – za dlhoročnú publikačnú činnosť, nezištnú bádateľskú prácu diela Emila Kubeka a za šírenie dobrého mena obce pri príležitosti životného jubilea 70 rokov – udelilo Obecné zastupiteľstvo v Snakove 20. februára 2009.

Cena Emila Korbu v roku 2009 – za bohatú publikačnú činnosť a dlhoročné aktívne pôsobenie v časopise Slovo – udelilo Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Nezisková organizácia Petra, Redakcia časopisu Slovo 15. apríla 2009.

Čestné občianstvo – za duchovný rozvoj a propagáciu obce. – Udelila obec Hrabské (rodná obec bl. biskupa Vasiľa Hopka) 27. septembra 2009.

Cenu JUDr. Anny Aftanasovej, poslankyne VÚC, v Regionaliáde 2009 za publikáciu Vasiľ Kočemba. – Udelil Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 5. novembra 2009.

Pamätný list – za dlhoročnú obetavú a tvorivú pedagogickú prácu na fakulte. – Udelila Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 130. výročia založenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove 26. októbra 2010.

Cirkevné vyznamenania:

Titulárny arcidekan – udelil Mons. ThDr. Vasiľ Hopko, svätiaci prešovský biskup, dňa 10. novembra 1968 v Hrabskom.

Titulárny kanonik Prešovskej gréckokatolíckej eparchie – udelil Mons. ThDr. Ján Hirka, prešovský diecézny biskup, dňa 10. februára 1998 v Prešove.

Bronzovú Pamätnú medailu – za prácu vo Výbore SSV a za podporu spolkovej činnosti – udelil Spolok sv. Vojtecha v Trnave pri príležitosti 60. výročia narodenia (1999).

Zlatý kríž – udelil Mons. ThDr. Ján Babjak SJ., PhD., prešovský eparcha, dňa 29. februára 2004 v Bardejove.

Zlatý kríž s ozdobami (stavroforný protojerej) – udelil Mons. ThDr. Ján Babjak SJ., PhD., prešovský arcibiskup a metropolita, dňa 1. decembra 2008.

 

Bibliografia – Dr.František Dancák

 

Publikačná činnosť  PaedDr.Františka Dancáka

 Knižné publikácie

 

 

 1. Slová našej Matky, 1991.
 2. Pre nás a pre našu spásu, 1992.
 3. Nad modlitbou svätého ruženca, 1992.
 4. S Ježišovou matkou Máriou, 1993.
 5. Reč na vrchu. 1. vyd., 1993.
 6. Otče náš, 1998.
 7. Mária, 1998.
 8. Tak Boh miloval svet, 1999.
 9. Vo večnej pamiatke, 1999.
 10. Reč na vrchu. 2. dopl. vyd., 1999.
 11. Emil Kubek – kňaz, básnik, spisovateľ, jazykovedec, rodoľub, 1999.
 12. Kristove podobenstvá, 1999.
 13. Minútka I., 1999.
 14. Slúžiť a pomáhať. 1. vyd., 1999.
 15. Minútka II., 2000.
 16. Na každý deň jeden, 2000.
 17. Milostivý čas I., 2000.
 18. Boh jediný a trojjediný (De Deo Uno et Trino), 2000.
 19. Minútka II., 2000.
 20. Boh Stvoriteľ a Povýšiteľ (De Deo Creatore et Elevante), 2001.
 21. Metodické pokyny pre písanie diplomovej práce, 2001.
 22. Milostivý čas II., 2001.
 23. Pod tvoju ochranu, 2001.
 24. Verím v príkladoch, 2002.
 25. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, 2002.
 26. Da vsi jedino budut – Aby všetci jedno boli, 2002.
 27. Raduj sa, blažený Pavol, 2003.
 28. Emil Korba – kňaz, básnik, publicista, redaktor a rodoľub, 2003.
 29. Raduj sa, blažený Vasiľ, 2004.
 30. Minútka III., 2004.
 31. Emil Kubek (1857 – 1940), 2004.
 32. Mária, najväčšie požehnanie, 2004.
 33. Výberová bibliografia publikačnej činnosti (1957 – 2004), 2004.
 34. Homo viator (Pútnik), 2004.
 35. Náboženská turistika, 2004.
 36. Náboženský turizmus. 1. vyd., 2005.
 37. Angelológia. Zjavené učenie o anjeloch, 2005.
 38. Dal nám príklad. Homiletické príklady 15, 2005.
 39. Dal nám príklad. Homiletické príklady 14, 2005.
 40. Dal nám príklad. Homiletické príklady 13, 2005.
 41. Dal nám príklad. Homiletické príklady 12, 2005.
 42. Dal nám príklad. Homiletické príklady 11, 2006.
 43. Dal nám príklad. Homiletické príklady 10, 2006.
 44. Ján Mastiliak (1911 – 1989), prekladateľ, 2006.
 45. Vypijte, kumo. Problematika alkoholizmu v tvorbe Emila Kubeka, 2006.
 46. Gréckokatolícke mariánske pútnické miesta na Slovensku, 2007.
 47. Aby všetci boli jedno, 2007.
 48. Dal nám príklad. Homiletické príklady 9, 2007.
 49. Dal nám príklad. Homiletické príklady 8, 2007.
 50. Pútnické miesta sveta. 1. vyd.,  2007.
 51. Veľké tajomstvo. Príklady a myšlienky o manželstve, 2007.
 52. Náboženský turizmus. 2. dopl. vyd., 2007.
 53. Slúžiť a pomáhať. 2. dopl. vyd., 2008.
 54. Dal nám príklad. Homiletické príklady 7, 2008.
 55. Raduj sa, 2008.
 56. Dal nám príklad. Homiletické príklady 16, 2008.
 57. Minútka. Myšlienky na nedele a sviatky IV., 2008.
 58. Výberová bibliografia publikačnej činnosti (1957 – 2008), 2009.
 59. Litmanovská hora, 2010.

Za túto publikáciu Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni udelili CENU ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE – v súťaži o naj... knihu o regióne alebo regionálneho autora pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Stará Ľubovňa, 26. marec 2015.

 1. Ľutina. Bazilika a hora, 2010.
 2. Dal nám príklad. Homiletické príklady 17, 2010.
 3. Prišiel čas... Veľkopôstne zamyslenia, 2011.
 4. Šašová a jej zázračná ikona, 2011.
 5. Hrabské. Rodisko blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka, 2011.
 6. Dal nám príklad. Homiletické príklady 6, 2012.
 7. Legnava a jej monastier, 2012.

Za túto publikáciu Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni udelili CENU ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE – v súťaži o naj... knihu o regióne alebo regionálneho autora pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Stará Ľubovňa, 26. marec 2015.

 1. Bránou viery (K Roku viery), 2012.
 2. Pútnické miesta sveta (K Roku viery). 3. dopl. vyd., 2012.
 3. Poďme do Betlehema, 2012.
 4. Mariánske pútnické miesta Prešovskej archieparchie, 2013.
 5. Dal nám príklad. Homiletické príklady 18, 2013.
 6. Dal nám príklad. Homiletické príklady 5, 2013.
 7. Dal nám príklad. Homiletické príklady 4, 2013.
 8. Prebuďme sa. Veľkopôstne zamyslenia, 2014.
 9. K Márii voláme... (V Roku Sedembolestnej Panny Márie), 2014.
 10. Výberová bibliografia publikačnej činnosti (1957 – 2014), 2014.
 11. Kým nepríde, 2014.
 12. Dal nám príklad. Homiletické príklady 19, 2014.
 13. Otče náš. 2. doplnené vydanie, 2014.
 14. Slová z kríža, 2014.
 15. Veľké tajomstvo. Príklady a myšlienky o manželstve, 2014.
 16. Budete mi svedkami. Myšlienky od nedele Paschy do Päťdesiatnice, 2014.
 17. Dal nám príklad. Homiletické príklady 3, 2015.
 18. Emil Korba – kňaz, básnik, spisovateľ, redaktor, 2015.
 19. Dal nám príklad. Homiletické príklady 2, 2015.
 20. Dal nám príklad. Homiletické príklady 1, 2015.
 21. Tvár milosrdenstva. Buďte milosrdní (K Roku milosrdenstva), 2015.
 22. Podobenstvá o milosrdenstve, 2016.
 23. Matysová. Kedysi a dnes, 2016.

 

Editorské práce

 

 1. Nikolaj Step. Dzurinda: Lucinskaja Zorja. Prešov, 1991, 40 s. (Podľa originálu z roku 1946. Zisk z predaja tejto brožúrky bol venovaný na výstavbu Gréckokatolíckeho chrámu v Spišskej Novej Vsi). Vydané v spolupráci s autorom.
 2. ThDr. Emil Korba: Sviatok spomienok. Výber z publikovanej poézie, 2003.
 3. Emil Kubek: Narodny Povísti i Stichi. Výber, 2005.
 4. Vasiľ Hopko: Kristus v nás II., 2. časť. Rozjímania o Eucharistii, 2005 (preklad).
 5. Emil Korba: Spev ruží. 1. vyd., 2006.
 6. Svätý Alfonz Mária de Liguori: Básne, 2006.
 7. Emil Korba: Spev ruží. 2. vyd., 2007
 8. Emil Kubek: Autobiografia, 2007.
 9. Emil Kubek: Olga. Narodna teatraľna p’esa, 2007.
 10. Snakov v premenách času (150. výročie narodenia Emila Kubeka), 2007.
 11. Zborník dokumentov z osláv 150. výročia narodenia Emila Kubeka, 2008.
 12. Emil Korba: Poézia, 2008.
 13. Emil Korba. Spev ruží. 3. vyd., 2010.
 14. Emil Kubek: Výber z diela 2, 2010 (Bыбер з творбы).
 15. Mikuláš Beskid: Prešovská eparchia (Пряшевская  епархія). (Preklad), 2012.
 16. Emil Kubek: Narodny Povísti i Stichi, 2013.
 17. Premeny Šašovej. Zborník dokumentov z ukončenia výstavby pútnického areálu, 2014.
 18. Šašová. Archieparchiálna odpustová slávnosť, 2014.
 19. Andrej Domanič: Deportácia, 2015.

 

Spoluautorstvo

 

 1. Dancák, František – Paľa, Gabriel: Blahoslavený Vasiľ Hopko, 2003.
 2. Dancák, Pavol – Dancák, František: Decénium byzantského liturgického zborového spevu na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 2003.
 3. Dancák, František – Paľa, Gabriel: Metodológia písania odborných prác, 2005.
 4. Maľcovská, Mária – Dancák, František: Emil Kubek: Jedna striča. [Єдна стрiча], 2007.
 5. Dancák, František: – Hospodár, Michal: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2008.
 6. Dancák, František – Tančáková, Monika: Vasiľ Kočemba – kňaz a básnik, 2008.

      (Za túto publikáciu Prešovský samosprávny kraj a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni udelili v súťaži REGIONALIÁDA 2009 CENU JUDr. Anny Aftanasovej, poslankyne VÚC. Stará Ľubovňa, 5. november 2009).

 1. Bujdová, Nataša – Dancák, František: Služba v láske. Pomocná literatúra k Sociálnej práci cirkví, 2011.
 2. Tirpák, P. – Dancák, F. – Ostrowski, M.: Homo viator et homo peregrinus. Základy turizmu a putovania, 2015

 

      Aktualizované 1.7.2016

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode