Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane...

Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane...  

Zoznam svetového dedičstva UNESCO už prevýšil tisícku lokalít

Pojem UNESCO je pre nás Bardejovčanov dostatočne známy, nakoľko bezprostredne súvisí aj s našim nádherným historickým mestom. Generálna konferencia  OSN pre výchovu, vedu a kultúru sa na svojom 17. zasadaní (17.10. až 21.11.1972 v Paríži) rozhodla prijať DOHOVOR o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva na celom svete. Ide o pamiatky, prírodné prvky a lokality, ktorých  výnimočné hodnoty sú považované  a hodné zreteľa zachovania pre ľudstvo. Zodpovedný prístup k nemu zvýrazňuje aj schválený  emblém/logo, ktorý vyjadruje vzácne prepojenie vnútorného štvorca (značí výtvor človeka) a kruhu (reprezentuje prírodu) a vytvára symbiózu predstavujúcu  ich vzájomnú ochranu a neodlučiteľnosť. Okrúhly emblém predstavuje symbol globálnej ochrany,  je ako zemeguľa  a je doplnený s názvom „WORLD HERITAGE“ (Svetové dedičstvo). Vytvoril ho belgický autor M. Michel Olyff v roku 1978  -  viď obrázok.  (?)

K misii naplnenia DOHOVORU bola poverená ich inštitúcia UNESCO (vzniklo r. 1946 a medzi jeho 20 zakladateľov patrilo aj Československo). Dnes má  191 členov, ktorí sa okrem inej zodpovednej a cieľavedomej činnosti venujú aj ochrane a zveľaďovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva a každoročne dopĺňajú  Zoznam ďalších lokalít, ktoré musia spĺňať náročné kritéria, aby sa doň dostali. O tom my občania Bardejova svoje vieme. Zápis do tohto zoznamu  nepredurčuje finančné ocenenie, ale ide o honor a svojim spôsobom vstupenku do turistických aktivít v rámci celého sveta.

Rozhodnutie zriadiť  takýto Zoznam vznikol  16.11. 1972. Tento sa každoročne  dopĺňa  a po poslednom zasadnutí výboru UNESCO pre túto oblasť , ktorej 38. zasadanie sa konalo 25.júna 2014 v katarskej Dauhe, je v jeho počtoch nasledovný stav. Celkom je zapísaných 749 kultúrnych pamiatok, 197 prírodných lokalít a 31 zmiešaných zo 161 krajín s celkovým počtom 1007. Jubilejným tisícim zápisom do zoznamu sa hrdí: Močiarna delta pri africkej  rieke Okavango v Botswane.

Samozrejme,  že medzi nimi nechýbajú ani pamiatky či lokality z našej vlasti. Po prvý krát sa tak stalo a teda si nás všimli až v roku 1993 (viď v ďalšom texte). V súčasnosti máme v zozname zapísaných 7 lokalít z toho 5 kultúrnych  pamiatok a 2 prírodné lokality.  Okrem týchto sa pripravujú ďalšie nominácie, ktoré nie sú bez šance výberu a to: Pamiatky Veľkej Moravy (spolu s Českom), Rímsky vojenský  tábor Gerulata v Rusovciach  a Protiturecký pevnostný systém pri sútoku Váhu a Dunaja - Komárno/Komárom (spolu s Maďarskom).

V Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sú zatiaľ zapísané tieto mimoriadne významné a hodnotné slovenské lokality:

V roku 1993: Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia;  Rázovitá obec Vlkolínec  pri Ružomberku  s jeho pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a napokon Spišský hrad s okolitými kultúrnymi pamiatkami ( cirkevné mestečko Spišská Kapitula s katedrálou sv. Martina; centrum mesta Spišské Podhradie a Chrám Sv. Ducha v Žehre), ku ktorým v r. 2009 bolo pripísané historické centrum Levoče.

                  V roku 1995: Sústava Jaskýň  Slovenského krasu (v počte 10) a maďarského Aggteleského      krasu (12), ku ktorým boli neskôr pripísané ešte dve (Dobšinská ľadová a Stratenská  v r. 2000)

                V jubilejnom  roku 2000: Bardejov – Historické jadro mesta so židovským Suburbiom. Stalo sa tak v na 24. zasadnutí výboru UNESCO, ktoré sa konalo v austrálskom meste Cairns 30.novembra 2000. V rozhodnutí bolo uvedené:  Bardejov je malý, ale výnimočne úplný a dobre zachovaný príklad opevneného stredovekého mesta, ktoré ilustruje obdivuhodnú urbanizáciu v tomto regióne. Popri iných zaujímavých prvkov obsahuje malú židovskú štvrť okolo peknej synagógy z XVIII. storočia.  Výnimočnosť  Bardejova uznala aj Konvencia o ochrane svetového  kultúrneho a prírodného dedičstva zápisom  do Zoznamu svetového dedičstva ako výraz a potvrdenie miesta, ktoré si zasluhuje ochranu v prospech celého ľudstva.  Treba pripomenúť, že Bardejov už bol cez UNESCO vnímaný, keď prostredníctvom  jeho kuratória ICOMOS, mu bola udelená v roku 1986 Zlatá medaila za záchranu, obnovu a udržiavanie pôvodného tvaru historickej časti mesta.

                V roku 2007: Karpatské jedľovo-bukové pralesy, ktoré sa nachádzajú v okolí styčného bodu našich východných  hraníc s Poľskom a Ukrajinou.  Z týchto sa 4 pralesy nachádzajú na Slovensku a to 3 v Národnom parku Poloniny (Havešová, Rožok a Stužica) a jeden  v pohorí Vihorlat (Kyjovský prales)

                V roku 2008: Drevené kostolíky v slovenskej časti Karpatského oblúka. Ide o zápis ôsmych drevených kostolíkov a jednej zvonice   ( XVI. až XVIII. storočie).  Z nich sú dva rímsko-katolícke, medzi ktorými zohráva prioritnú úlohu gotický kostol Sv. Františka z Assisi v našom Hervartove (z r. 1500)  potom Všetkých Svätých v Tvrdošíne (z rovnakého obdobia) tri evanjelické artikulárne chrámy: Kežmarok, Leštiny a Hronsek s osobitne zapísanou zvonicou a tri neďaleko od Bardejova  grécko-katolícke: Archanjela Michala v Ladomírovej, Sv.Mikuláša v Bodružali a Sv. Mikuláša-biskupa v Ruskej Bystrej.

                Vzhľadom k tomu, že vo svete sa nachádza neuveriteľné množstvo nehmotného dedičstva, ktoré patrí medzi významné hnacie sily kultúrnej rozmanitosti sveta a udržania jej rozvoja bolo výborom UNESCO rozhodnuté, že príjme k tejto otázke ďalší  DOHOVOR, ktorého poslanie bude vykonávať  obdobnú činnosť a postup,  ako pri hmotnom dedičstve.  Stalo sa tak na jeho 32. zasadnutí 29. septembra 2003  v Paríži.

                V tomto zozname je dnes zapísaných už 287  mimoriadne zaujímavých či írečitých prvkov z celého sveta. Ani Slovensko v ňom nechýba. Sú v ňom už zapísané: Fujara a jej hudba (2005) a Terchovská muzika (2013). Medzi  ďalšími nomináciami majú svoje miesto a nie sú bez šance: Radvanský jarmok,  Hlavný oltár Majstra Pavla z kostola Sv. Jakuba v Levoči, Tokajská vínná oblasť (spolu s Maďarskom), Tradičné bábkarstvo (spolu s Českom), Štiavnická salamandra, a iné.

                Milí naši čitatelia, toto moje pojednanie  chce byť akousi ponukou či pripomenutím k tomu, aby sme svoje itineráre na  dovolenky najmä počas prázdnin orientovali aj týmto smerom, akože do vlastnej domoviny. Tisíce ľudí zo zahraničia každoročne študujú príručné mapky, ktoré UNESCO ponúka. Sú v nich vyznačené aj  naše uznávané  kultúrne a prírodné lokality, ktoré mnohých z nich upútajú, lebo ponúkame naozaj hodnotné pamätihodnosti. Aj preto  som vám ich v texte bližšie priblížil/popísal. Možno to pokladať nielen za pozvánku, ale aj akúsi vstupenku k videniu toho,  čím sa hrdíme a tiež  k spoznaniu mnohého  a obohateniu sa.  Neváhajme preto aj my i so svojimi rodinami či priateľmi a navštívme ich.  Nenáročnou formou takto možno získať  mnohé poznatky a vedomostí o hodnotách našej  vlasti, ku ktorej sa tak vehementne hlásime. Úprimne vám to žičíme.

                Mgr. Ing. Jozef Krajči

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode