Vitajte na stránkach Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka  Bardejov. Naše stránky  Vám poskytnú informácie o uskutočnených, aktuálnych a pripravovaných  podujatiach.

_______________________________________________________________

Humanitárna predvianočná pomoc pre

zariadenie OÁZA -  o. Peter GOMBITA

 

Foto: Dr. Ján Maník

____________________________________________________________________

                Memoriál  prof.  Alexandra  SPESZA,

                   duchovný a spoločenský odkaz.

   Memoriál prof. Alexandra  Spesza pri príležitosti 50. výročia jeho smrti spojený s

vedeckou konferenciou usporiadali:

Rodina a príbuzenstvo Alexandra Spesza

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza

Rímsko-katolícka farnosť Bardejov

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Prešovský samosprávny kraj

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie- pobočka Bardejov

Mesto Bardejov

     Dvojdňové  podujatie sa začalo 17.novembra 2017 o 15.00 hod. na cintoríne sv. Michala v Bardejove, kde sa zhromaždili rodinní príslušníci a veriaci bardejovskej farnosti pri jeho hrobe. Modlitbou, položením kvetov a osobnými  spomienkami  na  neho si pripomenuli významného kňaza a teológa, ktorý posledné dni života strávil v Bardejove  v rodine Frických.

    V sobotu 18.novembra 2017 pokračovalo podujatie sv. omšou v bazilike sv. Egídia, ktorú celebroval  košický arcibiskup Mons. Bernard Bober  spolu s hosťujúcimi kňazmi a kňazmi bardejovského  dekanátu. Slávnostnú homíliu predniesol ThDr. Ivan Šulík, PhD. , riaditeľ Spolku svätého Vojtecha,  v ktorej  spomenul životné  miľníky  a osudy prof. A. Spesza.

   V ďalšej časti programu nasledovala vedecká konferencia v sieni  Mestského  úradu v Bardejove na tému: „ Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch“.

Hostí  a ostatných prítomných na čele s. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom v mene primátora mesta privítal Ing. Martin Choma, vedúci  odd. kultúry Mestského  úradu v Bardejove. Vedeckú konferenciu moderoval doc. ThDr. Martin Uháľ,PhD.

V kultúrnom programe báseň  S. Veigla predniesla Eva Petrócziová, klavírnu  etudu zahrala Mgr. Karla Grejtaková, DiS. art. a hudobnou vložkou sa predstavili aj žiaci Spojenej cirkevnej školy sv. Jána  Boska v Bardejove.

Na  vedeckej konferencii  so svojimi príspevkami vystúpili:

- ThDr. Ivan Šulík, PhD. na tému  Život a práca  prof. A.Spesza. Zdôraznil  najmä jeho úžasnú pracovnú aktivitu na poli morálnej teológie, spomenul jeho teologické práce, publikácie, ktoré majú trvalý odkaz aj pre našu dnešnú dobu.

- Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty prítomným poslucháčom priblížil jeho životné dielo na základe poznatkov najnovších  archívnych  materiálov. A. Spesz publikoval 15 titulov, dve zostali v rukopise. Ovládal deväť jazykov. Bol považovaný za dobrého kazateľa. V Bratislave sa podieľal na zriadení Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty a bol jej dekanom.

- doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.  sa zaoberal najmä prácou prof. A. Spesza  zameranou na  morálnu teológiu  v spojitosti  so   špecifickými  otázkami psychológie,  psychoanalýzy, parapsychologickými  javmi  a špiritizmu, ktoré publikoval  v diele Okultizmus a zázrak. Dielo napísané v nemčine neskôr preložené do slovenčiny, taliančiny a maďarčiny.

Za Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – pobočka Bardejov  vystúpil  Mgr.Ing. Jozef Krajči, ktorý inicioval a apeloval na prítomné auditórium k naplneniu nielen  duchovných, ale  aj tých spoločenských, medzi  ktoré patria:

-zabezpečenie perspektívnej stálej starostlivosti o hroby  významných osobností pochovaných v Bardejove

- reinštalácia pamätnej tabule s reliéfom  prof. A. Spesza z budovy Katolíckeho kruhu pri bazilike na budovu niekdajšieho gymnázia

- pomenovanie ulice v Bardejove po prof. A. Speszovi

V diskusii  so svojimi spomienkami na prof. A. Spesza vystúpili  Eva Petrócziová, Eva Frická a Silvia Fecsková

 

PhDr.Jozef Geffert

Mgr.,Ing. Jozef Krajči

Spomienka na prof. Alexandra Spesza na cintoríne sv. Michala v Bardejove

Slávenie sv.omše v Bazilike sv. Egídia v Bardejove.

Vedecká konferencia venovaná dielu  a odkazu prof. A.Spesza

v zasadacej sieni Mestského úradu v Bardejove.

 

Foto:PhDr.Jozef Geffert

 

_____________________________________________________________________________

 

 

         PRACOVNÉ  STRETNUTIE.

 Na pravidelnom pracovnom stretnutí sa zišli členovia

ÚSKI - pobočka  Bardejov dňa 4.septembra 2017.

Prerokovali aktuálne  dianie v pobočke, ako  aj naj-

dôležitejšie úlohy pre obdobie do konca roka 2017.


PhDr.Jozef Geffert

________________________________________________________

PaedDr. František DANCÁK V PRIEBEHU  TÝŽDŇA  UVIEDOL DVE KNIHY

Veľmi  plodný  autor PaedDr. František Dancák krstil v stredu 5.júla 2017

 v obci Kružľov knihu KRUŽĽOV  A  JEHO  PREMENY. Na tejto milej slávnosti

sa zúčastnilo veľké množstvo  občanov obce a  ako hosť aj štátny tajomník

ministra školstva Mgr.Peter Krajňák. Autor knihy pôsobil v Kružľove ako

kňaz odr.1977 - 2003 a k tejto  obci má vrelý vzťah. Obecné zastupiteľstvo mu

udelilo  čestné občianstvo obce  Kružľov.

FOTOGALÉRIA  Z KRUŽĽOVA

_______________________________________________________________________________

ŠAŠOVA A JEJ ZÁZRAČNÁ  IKONA

Druhá kniha, ktorú uviedol v sobotu 8.7.2017 PaedDr.František DANCÁK  bola

v pútnickom mieste  Šašova. Slávnosť uvedenia knihy začala modlitbou

v kostole a potom na obecnom úrade. Za prítomností hostí a občanov knihu

Šašova a jej zázračná ikona uviedol PhDr., PaedDr. Ján Maník, PhD.

V príhovore vystúpili  hostia aj samotný autor, ktorý hovoril o význame

pútnického miesta a jeho milostivého obrazu, ako aj nových skutočnostiach

objavených v archíve v Jágri.

FOTOGALÉRIA Z ŠAŠOVEJ

Text a foto: PhDr.Jozef Geffert

ČAROVNÉ  TOSKÁNSKO

Foto:Dr.Ján Maník

 CENA  FRA ANGELICA  V  BARDEJOVE

   S radosťou sme obdržali informáciu, že  v tomto roku cenu  FRA ANGELICA v kategórii slovesného umenia obdržal grécko-katolícky kňaz PaedDr. František DANCÁK, podpredseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie - pobočka Bardejov.

  K tomuto významnému oceneniu jeho práce mu srdečne blahoželáme a vyprosujeme  v modlitbách veľa Božích milostí, tvorivých síl a pevné zdravie.

ÚSKI - pobočka Bardejov

______________________________________________________________

Udeľovanie kultúrneho ocenenia Fra Angelico

Vo štvrtok 22. februára 2007 sa po slávnostnej svätej omši v Jezuitskom kostole v Bratislave  sa uskutočnilo  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia

Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR a predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska ocení dvanástich umelcov v kategóriách: slovesné umenie, výtvarné umenie, hudobné umenie a mimoriadne ocenenie
Bl. Fra Angelico - taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd. Neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej ranej renesancie sa stal patrónom umelcov.

Bratislava 23. februára (TK KBS) V Bratislave odovzdali vo štvrtok 23. februára cenu Fra Angelica desiatim umelcom. Laureátmi ocenenia sa tento rok stali:

Kategória slovesné umenie:
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Prof. PhDr.Vincent Šabík , CSc.
PeadDr. František Dancák

Kategória výtvarné umenie:
Michal Gavula, akad. soch.
Juraj Maták, akad. soch.
Remígia Biskupská – in memoriam
Výtvarník Jozef Vydrnák

Kategória hudobné umenie:
Prof. Mgr. Ladislav Holásek
Mgr. art. Irena Lukáčová
Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

 

Pre TK KBS: Tibor Ujlacký, hovorca Ordinariátu OS a OZ SR.

Foto: Peter Zimen

_____________________________________________________________________________

Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli

Na pozvanie europoslanca Dr.Miroslava Mikolašika navštívili 18. - 22.októbra 2016 dvaja členovia ÚSKI Bardejov  Dr.J.Maník a Dr.J.Geffert Európsky parlament  v Bruseli. Program návštevy bol bohatý a všetci účastníci zájazdu sa oboznámili s činnosťou  poslancov Európskeho parlamentu, ako aj s pamätihodnosťami mesta Brusel.

Brusel - Európsky parlament

Foto: PhDr.Jozef Geffert

_____________________________________________________________________

      POZÝVAME  VÁS NA PREDNÁŠKU

________________________________________________________________

FOTO: PhDr.Jozef Geffert

__________________________________________________________________

     Nová publikácia PaedDr. Františka Dancáka

                   Matysová kedysi a dnes

Predložená publikácia Matysova  kedysi a dnes ponúka čitateľovi stručnú históriu neveľkej obce  v  okrese Stará Ľubovňa. Leží v strednej časti Ľubovnianskej vrchoviny v údolí potoka Lipník, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. Najstaršia písomná  zmienka o obci je z roku 1408. Obec, v ktorej v roku 1870  vraj žilo okolo 680 ľudí, sa dnes stala chalupárskou dedinou, z pôvodných obyvateľov tu zostalo len 70, trvalo obývaných domov je 23. Dnes je obec vyhľadávaná ako rekreačná oblasť a pôvodné drevenice  slúžia ako víkendové domčeky. Dedina učarovala  mnohým umelcom i novinárom, je tu  nádherná príroda , tiché a  pokojné prostredie.

1.7.2016

_________________________________________________________________

Prezentácia knihy Matysová

Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a pobočka Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie v Bardejove v pondelok 23. mája 2016 usporiadali vernisáž výstavy s  názvom Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka. Po úvodnom privítaní zástupkyne riaditeľky okresnej knižnice Mgr. Ivety Michalkovej podpredseda ÚSKI pre východné Slovensko a predseda pobočky ÚSKI v Bardejove Dr. Ján Maník predstavil osobnosť a publikačnú činnosť o. Františka Dancáka. Vernisáž svojou prítomnosťou poctil aj významný hosť – prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak.

O tom, že Boh vložil otcovi Františkovi do vienka talent k slovu, k tvorbe a k písaniu, svedčí jeho plodná a bohatá publikačná činnosť a aktívna práca vo viacerých redakciách. Dr. Dancák je autorom 86 publikácií, 9 vysokoškolských učebníc, 49 odborných článkov uverejnených na Slovensku a 5 v zahraničí, 29 úvodníkov, 19 rozhovorov. Napísal 449 popularizačných článkov v časopisoch, 6 nekrológov a spomienok, 62 článkov o histórii a jubileách, 170 homílií, 158 myšlienok na slová Sv. Písma. Je autorom 10 prekladov z ruského a ukrajinského jazyka, 36 príspevkov na webových stránkach a 14 odborných prednášok.  Je editorom 17 publikácií a cenzorom 13 prác. V rokoch 1984 až 1991 bol otec František šéfredaktorom časopisu Slovo, šéfredaktorom časopisu Blahovistnik a členom Redakčnej rady Katolíckych novín. Od roku 1991 do roku 1995 bol členom Slovenského syndikátu novinárov. V rokoch 1996 až  2007 bol členom Výboru Spolku svätého Vojtecha v Trnave za Gréckokatolícku cirkev. V rokoch 1997 až 2007 členom Redakčnej rady časopisu Prešovská univerzita. V rokoch 1999 až 2005 pracoval ako člen redakčnej rady časopisu Theologos a v rokoch 2004 až 2006 ako cenzor časopisu Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove Cesta. V súčasnosti aktívne pôsobí ako cenzor časopisu gréckokatolíckej cirkvi SLOVO.

Výstava publikačnej činnosti kňaza, autora, editora, redaktora, prekladateľa, cenzora, človeka s veľkým Č a  človeka s veľkým srdcom Františka Dancáka trvala v priestoroch okresnej knižnice do piatku 27. mája 2016 a sme veľmi radi, že si ju prišlo pozrieť mnoho ľudí.

Podrobný  životopis a bibliografiu PaedDr. F.Dancáka  máte  možnosť prečítať v našej rubrike "Odborné príspevky"

Dr. Ján Maník

__________________________________________________

Otvorenie výstavy - F.Dancák

FOTO: PhDr. Jozef GEFFERT

____________________________________________________________

Vyhľadávanie

OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Webová stránka  ÚSKI Bratislava

www.uski.sk

www.tkkbs.sk/

Napíšte nám

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode